รวมหลักสูตรอบรมพนักงานปี 2567

รวมหลักสูตรอบรมพนักงาน ทุกหมวดหมู่แบบเฉพาะรายชื่อหลักสูตร กรณีต้องการอ่านรายละเอียดสามารถเลือกดูได้ตามชื่อหลักสูตร หรือ ดูรายละเอียดโดยย่อสามารถเลือกดูได้จากเมนูด้านล่างนี้

*หลักสูตรยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในบางหลักสูตรอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระเบียบ สามารถแจ้งเราได้ทางอีเมล์หรือฟอร์มใบเสนอราคา

หลักสูตรการอบรมพนักงานทั่วไป

 1. หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม Teamwok (C-01 & C-01A)
 2. หลักสูตรพัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ (C-02) Hit!
 3. หลักสูตรเปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change For Success (C-03)
 4. หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development (C-04) Hit!
 5. หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น (C-05) Hit!
 6. หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (C-06)
 7. หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน (C-07)
 8. หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน (C-08)
 9. หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ (C-09)
 10. หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า (C-10)
 11. หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป (Marketing for non Marketers) (C-11)
 12. หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization) (C-12)
 13. หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI) (C-13)
 14. หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนหรือวิทยากรภายใน (Train the trainer) (C-14)
 15. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ (C-15)
 16. หลักสูตรสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและได้ใจด้วย DISC Model (Building Great Team with DISC Model) (C-16)
 17. หลักสูตรเทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (C-17)
 18. หลักสูตรเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel) (C-18)
 19. หลักสูตรการพัฒนา 12 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จขององค์กร (C-19) New!
 20. หลักสูตรส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพทีมด้วยสัตว์สี่ทิศ (Efficient Teamwork by 4 Animals Personality) (C-20) New!

หลักสูตรอบรมพนักงานบริการ

 1. หลักสูตรอบรม Service Mind Training หัวใจการบริการ (SV-01)
 2. หลักสูตรหัวใจบริการงานสปา (Service Mind Training For Spa Business) (SV-02)
 3. หลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ (โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) Impressive Tele Communication Skills (SV-03)
 4. หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing) (SV-04)
 5. หลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ (Service Standard) (SV-05)
 6. หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (SERVICE IN MIND) (SV-06) Hit!
 7. หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการที่ประทับใจ (Communication Skills for Customer Service) (SV-07)
 8. หลักสูตรการพัฒนาและสร้างคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ (Developing excellent service quality) (SV-08) New!

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน / ผู้นำ

 1. หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน เพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม (LE-01)
 2. หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา (LE-02) (งดชั่วคราว)
 3. หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ (LE-03) Hit!
 4. หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี (LE-04)
 5. หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ/หัวหน้างาน (Super Productive Leadership) (LE-05)
 6. หลักสูตร HR for Non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับผู้นำ (LE-06)
 7. หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program) (LE-07)
 8. หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course) (LE-08)
 9. หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้ากลุ่ม เป็นลูกน้องก็เก่งเป็นลูกพี่ก็ยอดเยี่ยม (Skill Development for Group Leaders) อยู่ระหว่างจัดทำ
 10. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่ (LE-10)
 11. หลักสูตรการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement) (LE-11)
 12. หลักสูตรการสื่อสารค่านิยมองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กร (Core Values Communication) (LE-12)
 13. หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับผู้นำสายงานอื่น (Finance for non-Finance) (LE-13) New!
 14. หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนหรือวิทยากรภายใน (Train the trainer) (C-14) New!
 15. หลักสูตรพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับหัวหน้างาน (Coaching and Feedback for Leaders) (LE-15) New!

หลักสูตรการขาย / อบรมพนักงานด้านการขาย

 1. หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ (SE-01)
 2. หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก (Neuro-Selling) (SE-02)
 3. หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills) (SE-03)
 4. หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ (SE-04)
 5. หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales) (SE-05) New!
 6. หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI) (SE-06) New!
 7. หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix) (SE-07)

หัวข้ออบรมพนักงานโรงงาน, ฝ่ายผลิต, ลดต้นทุน

 1. หลักสูตรการการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Small Group Activities) (IN-01)
 2. หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (IN-02)
 3. หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN – Continuous improvement) (IN-03)
 4. หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction) (IN-04)
 5. หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement) (IN-05)
 6. หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (IN-06)
 7. เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques) (IN-07) Hit!
 8. การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities) (IN-08)
 9. การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness) (IN-09)
 10. หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management) (IN-10)
 11. หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO (IN-11) Hit!
 12. หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job management and Improvement by PDCA) (IN-12)
 13. หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิต (Advance TPM for Productivity improvement) (IN-13 )
 14. หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ TQM : Total Quality Management for Logistics (IN-14)
 15. หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving) (IN-15)
 16. หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course – KYT) (IN-16) New!
 17. หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อลดข้อผิดพลาดเพิ่มการพัฒนา (Risk and Opportunities assessment)(IN-17) New!
 18. หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique) (IN-18) New!

หลักสูตรระบบมาตรฐาน-การจัดการคุณภาพ

 1. หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2015 Requirements (ST-02)
 2. หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirements  (ST-03)
 3. หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirements (ST-04)
 4. หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 Requirements (ST-05)

อธิบายป้าย/ข้อความสีแดง

New! = หลักสูตรเข้าใหม่/แทนที่ เป็นหลักสูตรที่เพิ่งเข้ามาให้บริการ
Hit! = ยอดนิยม มีการจัดอบรมมาก/สนใจมากที่สุดในหมวด ช่วงไตรมาศที่ผ่านมา
Updated! = หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือให้ทันยุคทันสมัยในปัจจุบัน