วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แบงค์ – จักรี อัมพรต

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แบงค์ – จักรี อัมพรต

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แบงค์ – จักรี อัมพรต ด้วยประสบการณ์การขายมากกว่า 14 ปี พร้อมรางวัลงานขาย การันตีความสำเร็จมากมาย สู่ความฝันอาชีพวิทยากร จึงใช้ทุกองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อถ่ายทอด

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ชัญญชิตา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ต่าย – ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ต่าย – ชัญญชิตา ศรีชัย ผู้มากประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ในหลากหลายหน้าที่ สั่งสมประสบการณ์ สู่การทำงานเป็นที่ปรึกษา โค้ช วางระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ทุกองค์กร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตรี – ชาตรี ลุนดำ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตรี – ชาตรี ลุนดำ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตรี – ชาตรี ลุนดำ ผู้มากประสบการณ์ในด้านงานองค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) การสร้างสัมพันธภาพในงาน (Relationship Management)

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.หนูนา - ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.หนูนา – ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

อ.หนูนา – ดร.นทษร สุขสารอมรกุล วิทยากรอบรมพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพดีกรี ปริญญาเอก อบรมทั้งบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์, การแต่งหน้า สร้างอัตลักษณ์ตัวตน รวมถึง ทัศนคติ ที่เรียกว่า ปรับบุคลิกจากภายในสู่ภายนอก ได้อย่างดี

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล
เป็นวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน Communication & Personality, PR (Public relation), CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

โค้ชฝ้าย นันทวัน คงรัตน์

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชฝ้าย – นันทวัน คงรัตน์

โค้ชฝ้าย – นันทวัน คงรัตน์
จากผู้แทนฝ่ายขาย สู่ตำแหน่งผู้จัดการภาค ในองค์กรข้ามชาติ ภายในเวลาเพียง 2 ปี มากด้วยประสบการณ์ Top Sales 2 ปีซ้อน การันตีเทคนิคการถ่ายทอดที่สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีดีกรีเกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

วิทยากรอบรมพนักงาน ภานพ ศิริณสาร

วิทยากรอบรมพนักงาน ครูพี่ณัฐ – ภาณพ ศิริณสาร

ครูพี่ณัฐ – ภาณพ ศิริณสาร วิทยากร ที่จะมา “เปลี่ยน” ทีมขายให้มีไฟ หรือพนักงานในองค์กร ให้มีความคิดใหม่ แรงจูงใจใหม่ ด้วยพลังจิตใต้สำนึก สร้างบุคลากรในองค์กรเป็นคนใหม่ ให้เกิดการพัฒนาตนเองที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

วิทยากรอบรมพนักงานฝ่ายผลิต อ.แทน - พลกฤต

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แทน – พลกฤต โสลาพากุล

อ.แทน – พลกฤต โสลาพากุล วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ เป็นคนอีสาน (บุรีรัมย์) โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้แท้จริง

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.เคที่ วิทยากรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Service Mind

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เคที่ – ภิรญา เสรีจารุมาศ

วิทยากรอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับภาพลักษณ์, หลักสูตรการแต่งหน้า, หลักสูตรการสื่อสารกับลูกค้า, การเจรจา วิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ Front office มากมาย ที่เข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของบุคลิกภาพ ที่เป็นสิ่งสำคัญต่องานบริการทุกประเภท

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, SGA, ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์

วิทยากรอบรมพนักงานฝ่ายการผลิต ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่างๆ เช่น Kaizen, SGA – Small group activity, 7 waste, Poka yoke, TQM และอีกมากมายจากหลายองค์กร และหลายโรงงานอุตสาหกรรม

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมหัวหน้างาน วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.รัต – เยาวรัตน์ บุญชัย

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมหัวหน้างาน หลักสูตรการจัดการงาน การบริหารบุคลากร ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการงานต่างๆ ในองค์กรใหญ่ และยังเป็นวิทยากรทีมบิ้วดิ้ง อีกด้วย

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากร อบรม Service Mind Training วิทยากร Team Building

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน หลักสูตรการอบรมพนักงาน วิทยากร Service Mind Training, หลักสูตรการยกระดับมาตรฐานการบริการ, และวิทยากรจัดกิจกรรมนันทนาการ ทีมบิ้วดิ้ง Team Building

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ผู้ออกแบบและอบรม หลักสูตรการทำงานเป็นทีม, อบรมหัวหน้างาน, การสื่อสาร, จิตสำนึกรักองค์กร, Service Design, ทักษะการนำเสนอ, วิทยากรการตลาด, การตลาดออนไลน์, วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง, และอีกหลายหลักสูตร