วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ต่าย – ชัญญชิตา ศรีชัย

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ต่าย – ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรอบรมพนักงาน ผู้มากประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ในหลากหลายหน้าที่ สั่งสมประสบการณ์ สู่การทำงานเป็นที่ปรึกษา โค้ช วางระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ทุกองค์กร

อ.ต่าย – ชัญญชิตา ศรีชัย

จากประสบการณ์ทำให้เป็นวิทยากรที่ รู้ลึก รู้จริง ด้วยการทำงานด้านบุคคลทั้ง HRM ,HRD, KM กว่า 20 ปี ในหลายหน้าที่ และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่น  อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โทรคมนาคม พลังงาน และอาหาร พร้อมด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ สะสมมาจนวันนี้ วันที่ตั้งใจเผยแพร่ ทั้งในฐานะ โค้ช ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้วยความเต็มที่ เต็มใจ และถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ต่าย – ชัญญชิตา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ชัญญชิตา

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตร HR for Non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับผู้นำ
 • หลักสูตร เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • หลักสูตรโปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
 • หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Business Writing
 • หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างานสมัยใหม่ในยุค 4.0
 • หลักสูตรเสริมสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก

คุณวุฒิ

 • ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ
 • Cer. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง ( APM ) รุ่นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT )
 • Cer. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารยุคใหม่ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Cer. ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • Cer. The Professional Human Resource Development Program 2015 จาก HRดี Academy Excellent People โดย อ.นราวิทย์ นาควิเวกและทีมงาน
 • Cer. ACSTH Approved Coach Specific Training Hours Program ( BE PositiveProfessional ICF Coaching Program by Be Management Coach )
 • Cer. Communication Strategy จาก Impac Partner in Productivity
 • Cer. Modern Management จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
 • Cer. การพัฒนาพนักงานให้เก่งและผูกพันในองค์กร จาก บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ โดยอ.พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
 • Cer.การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
 • Cer. การดูแลพนักงานใหม่และระบบพี่เลี้ยงในองค์กร โดยอ.พรรษมนต์ พัฒนกิจเรือง
 • Cer.การ โค้ชและการให้ feedback เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยโค้ชแหม่ม สถาบันคนคิดดี
 • Cer. HR for non HR จากอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ
 • Cer. เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • Cer. Train The Trainer จาก HR School โดย อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว
 • Cer. Training Officer ภาคปฏิบัติ จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
 • Cer. JD based KPI and Competency จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
 • Cer. Career path and Succession Planning จากบริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์ จำกัด โดยดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
 • Cer. นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  ( สสส.)
 • Cer. สร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • Cer. เจาะลึกประเด็นกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จากชมรมบริหารงานบุคคลปิ่นทอง โดยอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมะวัฒนะ
 • Cer. ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:2015 จาก Factory Management โดยอ.นุกูล ทะนวนรัมย์
 • Cer. การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Cer. Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
 • Cer. Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting
 • Cer. Work Wise with Mind Map จาก บริษัท เทรนนิ่งอินโฟมีเดีย จำกัด สอนโดย อ.ธัญญา ผลอนันต์
 • Cer. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร โดยบริษัทปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • Cer. คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยบริษัท NPC คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • Cer. คณะกรรมการสวัสดิการ จากอ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • วิทยากรรับเชิญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด ( บริษัทผลิตและส่งออกแป้งข้าวเจ้าและแป้งหลากชนิดสู่ตลาด China,Europe,d กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น )
 • HRBP บริษัทเบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ( บริษัท 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมน้ำมันโลก บริษัทในเครือ GE )
 • ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นิปปา (ประเทศไทย ) จำกัด (บริษัทในเครือเดนโช่ กรุ๊ป )
 • ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( กลุ่มบริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • ผู้ช่วยอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโพลีคอม โกลบอล จำกัด ( บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ITโทรคมนาคมและVideo conference )
 • หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย ) จำกัด
  ( บริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศระดับแนวหน้าของโลก )

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ อิสระ
 • โค้ช และ ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิทยากร*

*เป็นผลงานเพียงบางส่วน ด้วยวิทยากรมีผลงานต่อเนื่อง ข้อมูลไม่อาจอัพเดตและยาวเกินความจำเป็น

 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3
 • บริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พฤกษาพรรณวดี จำกัด
 • บริษัท Maxidia Studio
 • บริษัท ภูสินธารา จำกัด
 • บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท โตโยโบะ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ศรีไทย จำกัด

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร อ.ต่าย – ชัญญชิตา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ต่าย – ชัญญชิตา ศรีชัย