วิทยากรอบรมพนักงาน ดร.แทน – พลกฤต โสลาพากุล

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน ดร.แทน – พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ เป็นคนอีสาน (บุรีรัมย์) โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้แท้จริง

ดร.แทน – พลกฤต โสลาพากุล

จากประสบการณ์ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ สู่ที่ปรึกษาธุรกิจ และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบ จนเป็นวิทยากรผู้มากความสามารถหลากหลายด้านดังที่ท่านจะพบในคุณวุฒิและเกียติประวัติ

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร ดร.พลกฤต

วิทยากรอบรมพนักงานฝ่ายผลิต อ.แทน - พลกฤต

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

คุณวุฒิ

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
 • ปริญญาตรี การบัญชี สถานบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การบัญชี สารพัดช่างระยอง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุตสาหกรรมการผลิต สารพัดช่างระยอง
 • OKR Professional (THE KPI INSTITUTE)
 • Certificate Professional Coaching Program (ICF) (สหพันธ์โค้ชนานาชาติ IFC)
 • Certificate OKRs สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • Certificate in POINTS OF YOU Explorer
 • Certificate in Leverage Your Coaching with POINTS OF YOU
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor  ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor  ISO 14001:2015  Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 9001:2015 (IQA)
 • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 14001:2015 (IEA)
 • ประกาศนียบัตร ISO 45001 :2015 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 45001 :2015
 • ประกาศนียบัตร ISO 50001 :2018 ระบบการจัดการพลังงาน
 • ประกาศนียบัตร IATF 16949:2016 Quality Management System
 • ประกาศนียบัตร GMP & HACCP
 • การจัดทำมาตรฐานฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์ กรมส่งเสริม BOI
 • การบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง สถาบันฝึกอบรมการบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ Creative Accounting Academy
 • ประกาศนียบัตร 5 S MASTER จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 • และผ่านการอบรมอื่น ๆ อีกทั้ง Online และ Onsite มากมายต่อเนื่อง

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบันอบรมต่าง ๆ
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
 • Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ  (Early Stage) 
 • ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ การบัญชี และภาษี
 • ที่ปรึกษาวางระบบ (ISO, GMP&HACCP)

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7 ปี
 • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ปี
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด

ผลงานวิทยากร*

(*เป็นผลงานเพียงบางส่วน ด้วยวิทยากรมีผลงานต่อเนื่อง ข้อมูลไม่อาจอัพเดต และยาวเกินความจำเป็น)

 • บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด
 • บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท พี พี ออนไทม์ จำกัด
 • บริษัท เค-99 พลาสเทค จํากัด
 • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
 • บริษัท Grolier International
 • โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
 • การประปานครหลวง
 • วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
 • สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ฯลฯ

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร อ.พลกฤต

ผลงานบางส่วน อ.พลกฤต