หลักสูตรพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับหัวหน้างาน (Coaching and Feedback for Leaders)

หลักสูตรพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับหัวหน้างาน (Coaching and Feedback for Leaders)

หลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการ บทบาทการเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่ดี รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารทีมงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวก

หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับผู้นำสายงานอื่น (Finance for non-Finance)

หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับผู้นำสายงานอื่น (Finance for non-Finance)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับงบการเงินและความหมายของอัตราส่วนทางการเงิน เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้อมูลทางการเงินซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมตามเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรการสื่อสารค่านิยมองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กร (Core Values Communication)

หลักสูตรการสื่อสารค่านิยมองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กร (Core Values Communication)

หลักสูตรนี้พยายามช่วยให้เกิดกระบวนการสื่อสารที่ดี สามารถนำ “ค่านิยมองค์กร” (Core Values) ให้เกิดการตระหนักและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรมผู้นำที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้นำให้เข้าใจเรื่องคนมากขึ้น มีทัศนคติที่แตกต่างและเปิดกว้าง เมื่อเข้าใจมากขึ้น ย่อมสามารถทำให้บริหารจัดการทีมงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปตามลำดับ

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course)

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course)

OJT หรือ On the Job training คือหนึ่งในการฝึกอบรมเพื่อสอนงานให้กับผู้เรียนรู้โดยหัวหน้างาน หลักสูครนี้จะทำให้หัวหน้างานมีเทคนิคและความรู้ที่ดีเสียก่อนไปถ่ายทอด และสอนงานทีมงานต่อไป

หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)

หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้เข้าใจหลักการ มีความรู้แนวคิด และมีโปรแกรมที่ดีในการดูแลทีมงาน การเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพเต็มที่ในการทำงานต่อไป

หลักสูตร HR for Non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับผู้นำ

หลักสูตร HR for Non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับผู้นำ

หลักสูตร HR For Non HR จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญในการมุ่งเน้นเรื่องคน และบุคลากร อันเป็นปัญหาพื้นฐาน และเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจองค์กร ให้ทัดเทียม แข่งขัน ยั่งยืน

หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ

หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ/หัวหน้างาน (Super Productive Leadership)

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ มุ่งเน้นถึงการ “พัฒนาด้านทักษะการทำงาน” สร้างแนวคิดการเป็นผู้นำ ในมุมมองใหม่

หลักสูตร อบรม OKRs

หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน

หลักสูตรที่จะนำเครื่องมือ OKRs นี้มาใช้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และวัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนที่หลายบริษัทใหญ่ทั่วโลกกำลังทำ

หลักสูตรภาวะผู้นำ

หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา (Leadership and the art of command)

หลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับผู้นำและหัวหน้างาน เพื่อเตรียมพร้อม และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน

หลักสูตรการอบรมพนักงาน หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน supervisory skills

หลักสูตรเทคนิคพัฒนาหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน พัฒนาด้วยประสบการณ์และศึกษาองค์ความรู้ที่เล็งเห็นว่าสำคัญต่อการทำงานในฐานะหัวหน้างานในหลากหลายระดับและทุกส่วนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกๆ องค์กรต่อไป

หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี

หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ที่มุ่งเน้นเรื่องทักษะการสื่อสารในทุกๆ ด้าน วจนภาษา และอวจนภาษา การสร้างทัศนคติต่อทีมงาน เพื่อยกระดับการสั่งงาน การควบคุมงาน และการติดตามงาน ที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน เพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม

อบรมหัวหน้างาน เพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ ความเข้าใจ และวิธีการสื่อสารของการเป็นผู้นำ ให้ได้เรียนรู้ทักษะการจัดการบุคคล การมอบหมายงาน การติดตามงานที่ดี แก้ไขปัญหาทีมงานและลูกน้อง อย่างมีประสิทธิภาพ