เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ให้บริการฝึกอบรมพนักงาน (In house training) จัดกิจกรรมนันทนาการทีมบิ้วดิ้ง (Team Building – Walk Rally) และกิจกรรมอื่นๆ ขององค์กรตามความต้องการ เช่น จัดทริป กลุ่มสัมมนา, Company Outing, กีฬาสี Sport Day, อีเว้นท์ต่างๆ จนถึง ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด และงานบริหารบุคลากร ยินดีให้บริการทั่วประเทศ!

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 11 หมู่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่เสียภาษี 0775561000091

ประวัติความเป็นมา

เดิมคือทีมงาน หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง ผู้ให้บริการด้านอบรมพนักงาน จัดกิจกรรมนันทนาการทีมบิ้วดิ้ง ทั้งในพื้นที่ หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เพชรบุรี และที่อื่นๆ ก่อตั้งโดย วิทยากรและอดีตผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมด้านอาชีพแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เริ่มจากการชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพ และบุคลากรผู้มีความสามารถในเครือข่าย ตั้งเป็นทีมงาน รับฝึกอบรม จัดกิจกรรม ให้โรงแรม บริษัทฯ ต่างๆ ก่อนจะขยายทีมงาน และเขตให้บริการไปในอีกหลาย จังหวัด จนต่อมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบบริษัทจำกัด เมื่อ มกราคม 2561 ในนาม บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด (Vimangsa training co.,ltd.)

ชื่อ วิมังสา เทรนนิ่ง

วิมังสา ความหมาย (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น  เป็นส่วนหนึ่งของ อิทธิบาท 4 คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ จากความหมายดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า เป็นความหมายที่ดี และสะท้อนถึงความเป็น เรา ที่ไม่หยุดพัฒนา ด้วยปัญญา และเหตุผล ปรับปรุง แก้ไข และนำมาถ่ายทอด โดยเราก็หวังเป็นส่วนหนึ่งในการนำความสำเร็จมาสู่ในทุกๆ องค์กร เสมือนให้เราเป็น 1 ในสิ่งที่ช่วยสร้างความสำเร็จ หรือ 1 ในอิทธิบาท 4 เมื่อผสมกับคำทับศัพท์ว่า เทรนนิ่ง หรือการฝึกอบรม ซึ่งก็คือแนวทางการถ่ายทอดที่เราสามารถให้บริการได้

(*คำว่า “วิมังสา” เขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ Vimamsa แต่เงื่อนไขการจดบริษัทถูกบังคับให้เขียนตามคำอ่านว่า Vimangsa กระนั้นก็ตาม หากเขียนโดยทั่วไปดังเช่นชื่อเว็บไซต์ เรายังคงเลือกใช้ตามความหมายที่แท้จริงว่า Vimamsa)

วิสัยทัศน์ (Vision)

ไม่ว่าโลก และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไร ไม่ว่าธุรกิจหรือกิจการจะปรับไปในรูปแบบใด ยุค (Generation) ของผู้คนจะอยู่ส่วนไหน “คน” ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองขับเคลื่อนในทุกระดับ และ “ความรู้” ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องการพัฒนาไม่หยุดยั้ง องค์กรอาจเติบโตก้าวหน้าได้บนผลกำไร แต่ความยั่งยืนนั้น ไม่อาจวัดผลได้จากยอดขาย มูลค่าหุ้น หรือความมั่งคั่งของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง การสร้างองค์กรที่ยั่งยืนที่ดีนั้น ทุกคนในองค์กรย่อมควรได้รับการพัฒนาร่วมกัน เติบโตไปด้วยกัน หนึ่งในปัจจัยนี้นั้นคือ ความรู้ และความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆ ที่เรามุ่งมั่นจะพัฒนาให้ก่อเกิด เริ่มตั้งแต่ ความสุข เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ทัศนคติ ความรัก ความสามัคคีต่อองค์กร และภายในองค์กร อันเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม คืนสู่ครอบครัว และกลับมาขยายต่อไปไม่สิ้นสุด ที่เราทำมาแล้ว และจะพยายามทำให้ดีขึ้นต่อไป

พันธกิจ (Mission)

“เราพัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร” ในทุกประเทศ มีองค์กร ในองค์กรใหญ่ มีองค์กรเล็ก ทุกๆ องค์กร ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบุคลากร หรือ “คน” เป็นเบื้องหลังของทุกๆ ความสำเร็จ เราจึงเชื่อว่า หากเรามีส่วนพัฒนาคน คนนั้น ย่อมกลับไปพัฒนาองค์กรได้ และองค์กร ก็สามารถขยายสู่สังคม ประเทศชาติ มนุษยชาติ ด้วยความคิด จิตสำนึกที่ดีได้ และเราขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยพาองค์กรให้ถึงความสำเร็จ

โลโก้ วิมังสา เทรนนิ่ง