หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

หลักสูตร ISO 14001:2015 มาตรฐานสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขององค์กร ที่ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย

หลักสูตร ISO 50001 : 2018

หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement

หลักสูตร ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System)
เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไป

หลักสูตร ISO 45001 : 2018

หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement

หลักสูตร ISO 45001 เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไป

หลักสูตร ISO 9001 2015

หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2015 Requirement

หลักสูตร ISO 9001 2015 เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไป

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement Rev5

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement (Rev.5)

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement (Rev5) เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ GMP/HACCP