หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique)

หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique)

สร้างแนวคิดและเทคนิคการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาด้วยแนวคิด LEAN

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course - KYT)

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course – KYT)

หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานและสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย ด้วยเทคนิค KYT เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและองค์กรต่อไป

หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

หลักสูตร ISO 14001:2015 มาตรฐานสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขององค์กร ที่ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย

หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report - 8 Disciplines of Problem Solving)

หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving)

หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานโดยอย่างยิ่งในเรื่องการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไปจนถึงป้องกัน ด้วยเครื่องมือ 8Ds Report (8 Disciplines) ให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

หลักสูตรการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้างานโรงงาน หรือสายการผลิต ลดต้นทุนโดยเฉพาะ

หลักสูตรยอดนิยมหนึ่งของพนักงานโรงงาน หรือสายการผลิตนั่นคือหลักสูตรไคเซ็น (Kaizen) สำหรับหลักสูตรนี้ประยุกต์และออกแบบมาให้เหมาะสมกับสายงานโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรยอดนิยมหนึ่งของพนักงานโรงงาน หรือสายการผลิตนั่นคือหลักสูตรไคเซ็น (Kaizen) สำหรับหลักสูตรนี้ประยุกต์และออกแบบมาให้เหมาะสมกับสายงานโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ TQM : Total Quality Management for Logistics

หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และการผลิต TQM : Total Quality Management for Logistics

หลักสูตรนี้นอกจากจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม TQM แล้ว ยังเสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจหรือส่วนงานที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิต (ADVANCE TPM FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT)

หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิต (Advance TPM for Productivity improvement)

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเป็นคำตอบที่ดีขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการเพิ่มความสามารถในการเดินเครื่องได้ตลอดเวลาของเครื่องจักรผ่านกิจกรรม TPM ที่ในระหว่างการอบรมจะมีแบบฝึกหัด ตัวอย่าง และการระดมสมองของผู้เข้าร่วมการอบรมเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรม เพื่อเป้าประสงค์หลักของการเป็น World Class Manufacturing

หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หลักสูตร ISO 50001 : 2018

หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement

หลักสูตร ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System)
เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไป

หลักสูตร ISO 45001 : 2018

หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement

หลักสูตร ISO 45001 เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไป

หลักสูตร ISO 9001 2015

หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2015 Requirement

หลักสูตร ISO 9001 2015 เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไป

หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement)

หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement)

หลักสูตรไคเซ็นที่ต่อยอดจากพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ ปรับมาให้เข้ายุคสมัย และต้องการความรวดเร็ว รวบรัด ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาเป็นส่วนงาน ลดทั้งภาระงานที่ซ้ำซ้อน กระทั่งทรัพยากรที่ไม่จำเป็น

หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน Kaizen for Productivity and Cost Reduction

หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction)

หลักสูตรไคเซ็น kaizen ที่จะช่วยให้ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มี ไม่ว่าจะผ่านจากกิจกรรม หรือตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement Rev5

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement (Rev.5)

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement (Rev5) เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ GMP/HACCP

หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO

หลักสูตร ที่นำความรู้ เทคนิค และวัฒนธรรมการทำงาน การจัดการของญี่ปุ่น อย่าง Ho Ren So มาช่วยพัฒนาทั้งกระบวนการคิด การสื่อสาร การประสานงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตรการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ Zero defect management

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management)

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management)นี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างให้คนเข้าใจ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพในการทำงาน ลดข้อผิดพลาดให้ไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อลดของเสียไปสู่ศูนย์

เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques)

เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques)

หลักสูตรการลดความสูญเสีย ทั้ง 7 ประการนี้ (7 Waste) จึงเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งในระบบการผลิตและงานบริการ เป็นการกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการให้ดีขึ้น

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness)

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ (Quality Awareness)

หลักสูตรนี้ จึงเน้นที่จะสร้าง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฎิบัติงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผล รวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities)

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities)

หลักสูตรการทำ QCC (Quality Control Circle) เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น QC Story ,QC 7 Tools หรืออื่นๆ ซึ่งทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 

หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรเทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในทุกๆ องค์กร เรื่องของการทำงานทุกอย่าง ทุกส่วนขององค์กร ทุกคนล้วนใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ แต่อย่าลืมว่าการทำงานใช่ว่าจะสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้เสมอไป โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันคนหลายคน หลายฝ่าย ย่อมจะต้องมีการประสานงานระหว่างกัน ซึ่งผลลัพธ์ของงานนั้น ย่อมเจอทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว

หลักสูตร 5ส. 5s

หลักสูตร 5ส. (5S) เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)

หลักสูตร 5ส. หรือ The 5 S’s – Five Keys to a Total Quality Environment เป็นหลักสูตรที่ เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงานที่คุ้นเคยกันดี แต่มีประโยชน์สูงสุด หากมีการถูกนำไปใช้ โดยมีความเข้าใจถูกต้อง นี่จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อธุรกิจและองค์กรหลายๆ ประเภท โดยอย่างยิ่งในส่วนงานฝ่ายการผลิต

หลักสูตรอบรมพนักงานฝ่ายหลิต SGA Small Group Activities

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Small Group Activities)

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม SGA (Small Group Activities) สำหรับพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในด้านเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน มุ่งอบรมให้ความรู้กับพนักงานให้สามารถนำเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ