หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ด้านการสื่อสาร : ความเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานทักษะแรกที่สำคัญที่สุดคือด้านการสื่อสาร ที่มีผลต่อการปกครองบริหารทีมงาน กระบวนการทำงาน ส่งผลได้ถึงความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการทำงาน หากผู้นำขาดทักษะด้านนี้สามารถส่งผลถึงความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความเคารพกันภายในองค์กร

อันที่จริงแล้วการสื่อสารก็สำคัญในทุกระดับชั้นขององค์กร แต่สำหรับบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปนั้น การสื่อสารย่อมมีผลต่อการทำงานอย่างมาก ทั้งในแง่การสั่งการ การติดตาม การกำกับดูแล การประสานงานต่อภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกแผนก จนถึงภายนอกองค์กร

นอกเหนือจากนี้การสื่อสารยังถือเป็นศิลปะที่สามารถสร้างแรงจูงใจ, ให้กำลังใจ, การเป็นที่ปรึกษา, แก้ปัญหา ไปจนถึงการตัดสินปัญหาในการทำงาน ในหลายสถานการณ์

หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี (LE-04)

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นตั้งแต่ทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา ในทุก ๆ ด้านของการสื่อสาร ทั้งวจนภาษา และอวจนภาษา แนะนำเทคนิค วิธีการ การใช้เครื่องมือการสื่อสาร เพื่อ ยกระดับให้หัวหน้างานมีทักษะการสื่อสารที่ดีในการบริหารทีมงาน และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เป็นหลักสูตรที่นำหลักการมาสู่การปฏิบัติ มิใช่วิชาการ!
 • มุ่งเน้นให้นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง!
 • หากต้องการพัฒนาการสื่อสารให้กับหัวหน้างาน รอง ทุกระดับ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร การจัดการงาน
 • องค์กรต้องการลดปัญหา ข้อขัดแย้ง ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง
 • ต้องการเพิ่มศักยภาพการสั่งงาน การสอนงาน การติดตามงานให้บุคลากระดับหัวหน้างานขึ้นไป
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด, ประสบการณ์ และการศึกษา ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน
 • สร้างทักษะในการสื่อสารงานในด้านต่างๆ
 • สร้างทัศนคติใหม่ และช่วยเพิ่มเครื่องมือการคิดวิเคราะห์ การบริหารงาน
 • ปรับปรุงสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน
 • ลดปัญหาเรื่องบุคลากรภายในองค์กร
 • ยกระดับการทำงานเป็นทีม โดยเริ่มจากผู้นำ
 • แก้ปัญหาระหว่างหัวหน้างานด้วยกัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, รอง ทุกระดับ
 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้า

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะรูปตัวยู (U-Shape) หรือ จัดโต๊ะคลาสรูม (Classroom) หรือ เธียร์เตอร์ (Theatre)
 • การบรรยาย 50 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 50%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduce and Problem recognition
 • ประเภทการสื่อสาร
 • การใช้คำพูด (วจนภาษา)
 • การใช้คำและน้ำเสียง (work shop)
 • การแสดงท่าที (อวจนภาษา)

ช่วงบ่าย

 • การฟัง และ การตอบ
 • เทคนิคการสั่งการ – งาน ติดตามงาน
 • วิเคราะห์ การประสานงาน
 • การสร้างแรงจูงใจ การขจัดข้อขัดแย้ง และการควบคุมอารมณ์
 • การประยุกต์ใช้ (work shop)
 • การสื่อสารยุคใหม่ Social Network
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.