หลักสูตรอบรมหัวหน้างานเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ที่มุ่งเน้นเรื่องทักษะการสื่อสารในทุกๆ ด้าน วจนภาษา และอวจนภาษา การสร้างทัศนคติต่อทีมงาน เพื่อยกระดับการสั่งงาน การควบคุมงาน และการติดตามงาน ที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานได้ดียิ่งขึ้น