พัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » พัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ

หลักสูตรอบรมพนักงาน ที่เกิดจากที่เราเชื่อว่า ทัศนคติ เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายอย่างของแต่ละคน การดำเนินชีวิตและการทำงานเป็นส่วนเดียวกันอย่างแยกออกไม่ได้ ทัศนคติที่มีต่อ ผู้คนสิ่งแวดล้อม จนถึงตนเองก็ย่อมมีผลต่อการพัฒนาในหลายด้าน

เราจึงพบว่าพนักงานหลายคนไม่ว่าจะทำอย่างไรเขาก็ไม่สามารถจะดึงศักยภาพ ดึงความใส่ใจ สนใจ ต่อการพัฒนาคนเองหรือการทำงานออกมาได้ นั่นก็ด้วยเพราะปัญหาบางด้านที่ตัวเขาเองนั้นติดอยู่ แก้ไขไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นอาจเกิดจากมุมมองแนวคิดที่ผิดพลาด เสมือนเขาติดกระดุมเม็ดแรกผิดไปแล้วแต่เราไปพยายามแก้กระดุมเม็ดหลังมันจึงยากจะสำเร็จ

แม้ว่าปัญหาจะมีหรือยังมีไม่มาก แต่หากเกิดความคิดตรรกะที่ไม่ดีสะสม ปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นมาในที่สุด เมื่อพนักงานมีปัญหาส่งผลต่อแผนก ต่อหน่วยงาน, องค์กรอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในองค์กร, การทำงานร่วมกัน หรือการทำงานเป็นทีม, การสร้างสรรค์ หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในงานก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นได้ทันที “เพราะเขามีปัญหาของตัวเองอยู่แล้ว”

พัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ (C-02)

หลักสูตรนี้จึงมีหัวข้ออบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาไปยังจุดเริ่มต้น นั่นคือ ทัศนคติ ต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเชื่อว่าหาก ปรับ เปลี่ยน สิ่งนี้ได้ ก็จะเป็นการช่วยลด หรือแก้ปัญหามากมายให้องค์กรได้ ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม และไม่เพียงเฉพาะในองค์กรที่มีปัญหา การปรับทัศนคติ วิธีคิด ก็สามารถเป็นการช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ผลงานที่ดีเยี่ยมขึ้นได้ไม่ยาก

*กรณีต้องการยื่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจจำเป็นต้องมีการปรับ ให้สอดคล้องนโยบาย ติดต่อ ขอรายละเอียดหลักสูตร “C-02 แบบส่งกรมฯ” ได้ทางอีเมล์บริษัท vimamsatraining@gmail.comทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • หลักสูตรที่อบรมเพื่อพัฒนาตัวบุคลากรเองจริง ๆ ต้องหลักสูตรนี้
 • บรรยายโดย อ. ที่คิด และออกแบบหลักสูตรนี้โดยตรง (มีการ copy ชื่อไปใช้แต่เชื่อว่าเทคนิคและเนื้อหายังไงก็ไม่มีทางเหมือนกัน)
 • เพราะหลายปัญหาส่วนตัวนำมาซึ่งปัญหาส่วนรวม
 • เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตของพนักงาน
 • ชี้นำแนวทางการแก้ปัญหาให้ตนเอง เพื่อเปิดความคิดพัฒนาตนเองต่อไป
 • เพื่อแก้ปัญหาการขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดแรงจูงใจ
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!
 • ประสบการณ์จากวิทยากร และทีมงาน สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • เปลี่ยนทัศนคติในด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินชีวิต
 • เปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อลดปัญหาในอนาคต
 • พัฒนาตนองค์กร โดยเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคล หรือให้เขาพัฒนาตนเอง
 • สร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการทำงานและใช้ชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร (พนักงานประจำ Office, Back Office)
 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะ แบบกลุ่ม (Clusters) หรือ แบบคลาสรูม (Classroom)
 4. การบรรยาย 60 %
 5. กิจกรรมเสริมแง่คิด 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการคลิ๊ก > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Open Mind เปิดใจ ปรับทัศนคติ
 • ความสำคัญ และที่มาของทัศนคติแต่ละบุคคล
 • มุมมองทัศนคติต่อคนรอบข้าง
 • มุมมองทัศนคติต่อการทำงาน, องค์กร
 • การพัฒนาตนเอง – ด้านแนวคิดทางการงาน

ช่วงบ่าย

 • การพัฒนาตนเอง – ด้านแนวคิดทางการเงิน
 • การสร้างแนวทาง และวิธีการเปลี่ยนแปลง
 • การสร้างเป้าหมาย แรงจูงใจ
 • รักงาน – รักษ์องค์กร (การเห็นคุณค่าในงานตนเอง)
 • Open heart – Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการอบรมพนักงาน พัฒนาตนเองทุกด้าน ทัศนคติ