หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ

การขาย อาจทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ ประเภท ของสินค้าหรือการบริการ การมีพนักงานขายย่อมช่วยให้โอกาส ปิดการขาย หรือตัดสินใจซื้อจากลูกค้ามีมากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้เอง พนักงานขาย อาจจะเป็นพนักงานขายโดยตรงหรือไม่ก็ได้ พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานส่วนให้ข้อมูลลูกค้า, ลูกค้าสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ เหล่านี้ก็อาจมีส่วนหรือเป็นพนักงานขายทางอ้อมได้เช่นกัน โดยอย่างยิ่งถ้ามีทักษะ การพูด การนำเสนอที่ดี

การพูด หรือการนำเสนอนั้น เป็นทักษะหนึ่งที่มีประโยชน์มากในหลากหลายสาขาอาชีพ แต่ในด้านงานขาย หรือส่งเสริมการขาย ย่อมต้องมีเทคนิคจำเพาะทางอยู่บ้าง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และแน่นอน เพื่อนำไปสู่การปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ (SE-04)

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ ให้กับพนักงานขาย หรือทีมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพส่งเสริมการขาย การตลาดให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมทั้ง ผู้ไม่มีพื้นฐาน และมีพื้นฐานบ้างแล้วทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการพัฒนาทีมขาย ให้มีทักษะด้านการสื่อสาร นำเสนอเพิ่มมากขึ้น
 • ต้องการพัฒนาทีมส่งเสริมการขาย ให้ช่วยกระตุ้นการขายและการตลาดได้
 • ต้องการพัฒนาทีมงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร การพูด และการนำเสนอ
 • เพิ่มโอกาส เพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้าใหม่
 • เพิ่มเทคนิคกลยุทธ์การขายใหม่ ๆ
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้การสื่อสาร การนำเสนอที่ดี
 • เรียนรู้ปรับใช้ เทคนิคการพูด การนำเสนอในงานขายได้
 • นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มโอกาสและความสามารถในการปิดการขาย
 • เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานขายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการขายเพื่อการนำไปสู่การขายอย่างมืออาชีพ
 • พนักงานส่งเสริมการตลาด หรือส่วนเกี่ยวข้องงานขายให้มีทักษะที่ดีขึ้น
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาพนักงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduce and Problem recognition
 • Part 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด
  – ความสำคัญของการพูด
  – แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูด
  – องค์ประกอบของการพูด
  – คุณสมบัติของผู้พูดที่ดี
 • Part 2: กระบวนการพัฒนาทักษะการพูดในงานขาย
  – การวิเคราะห์ผู้ฟังและโอกาส
  – หลักของการพูดที่ดี
  – หลักการใช้ถ้อยคำและภาษา
 • Workshop

ช่วงบ่าย

 • Part 3: การพูดสู่การนำเสนอการขายแบบมืออาชีพ
  – เทคนิคการนำเสนอการขายด้วย Feature and Benefit
  – เทคนิคการนำเสนอด้วยการบอกจุดด้อย
  – เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง
 • Workshop
 • Part 4: การพูดเพื่อปิดการขาย
  – เทคนิคและขั้นตอนการจัดการข้อโต้แย้ง
  – การปิดการขายด้วยการชี้นำ
 • Workshop
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม   วิทยากรเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางจิตวิทยา MBTI ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง และสามารถถ่ายทอดความรู้ในงานขายและการบริหารทีมบนหลากเทคนิคและเครื่องมือ 👨‍💼

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

โค้ชฝ้าย นันทวัน คงรัตน์

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชฝ้าย – นันทวัน ทับทวี วิทยากรตัวจริงเรื่องการขาย ด้วยประสบการณ์และผลงานการบรรยายกับเราที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเซลล์มือใหม่ มือเก่า ต่างให้การยอมรับ เพราะไม่เพียงความรู้ความสามารถ แต่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงที่จะแบ่งปันถ่ายทอดอย่างไม่มีกั๊ก! ที่พบได้แน่นอนในทุกการบรรยาย 🤩

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.