หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา (Leadership and the art of command)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา (Leadership and the art of command)

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาที จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว และเคลื่อนไหวให้ทันต่อสภาวการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที การสั่งการและทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายอาจไม่เพียงพอกับยุคสมัยนี้อีกต่อไป

เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพ องค์กรจึงต้องการบุคลากรหรือผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ ที่สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่งทำงานตามความสามารถ และนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถทำงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยคุณสมบัติที่สำคัญที่หัวหน้างานจะต้องมีในยุคปัจจุบันนี้ คือภาวะความเป็นผู้นำ หัวหน้างานจะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อการนำตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรไปสู่ความสำเร็จ “เพราะในบางครั้งการมีผู้นำที่ดี มีค่ามากกว่านโยบาย”

ผู้นำที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจะสามารถค้นพบวิถีทางที่จะพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในทุกๆ ด้าน ตลอดจนนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร ให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

หลักสูตรเทคนิคพัฒนาหัวหน้างาน (Leadership and the art of command)

หลักสูตรสำหรับผู้นำและหัวหน้างาน เพื่อเตรียมพร้อม และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • สร้างทัศนคติ และทักษะความเป็นผู้นำที่มากขึ้น
 • หากต้องการพัฒนาองค์กรด้วย ทีมผู้นำ
 • หากต้องการเตรียมความพร้อมกลุ่มพนักงานที่จะขึ้นเป็นผู้นำ
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วัตถุประสงค์

 • ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจหลักการในเรื่องภาวะผู้นำ
 • ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาภาวะผู้นำ และศิลปะการบังคับบัญชา
 • ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร
 • เพื่อสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
 • เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นยอดที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, รอง ทุกระดับ
 • ว่าที่หัวงาน – ผู้จัดการ
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การบรรยาย 70 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 30%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ – รายละเอียดและกำหนดการคลิ๊ก > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา) 

ช่วงเช้า

 • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำของตนเอง
  – คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่?
  – คุณอยากเป็นผู้นำแบบไหน?
  – คุณพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองอย่างไร?
  – ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ?
 • Mindset ของการเป็นผู้นำ
 • ผู้นำกับการสื่อสาร
  – การสื่อสารคืออะไร?
  – การฟังทุกระดับ
  – การสื่อสารให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

ช่วงบ่าย

 • หลักพื้นฐานแห่งการเป็นผู้นำ 10 ประการ
  – มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence)
  – การจัดลำดับความสำคัญ (Priorities)
  – ความหนักแน่น มั่นคง (Integrity)
  – ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Creating Positive Change)
  – ผู้แก้ปัญหา, แก้ไขสถานการณ์ (Problem Solving)
  – การมีทัศนคติเชิงบวก (Attitude)
  – การให้ความสำคัญเรื่องคน (People)
  – การมีวิสัยทัศน์ (Vision)
  – การมีวินัยในตัวเอง (Self- Discipline)
  – การพัฒนาทีมงาน (Staff Development)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำกับการทำงาน
  – อยู่กับปัจจุบัน
  – ทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุด
  – ทุกอย่างคือทางเลือกของคุณ
 • ผู้นำในฐานะโค้ช
  – หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
  – เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน
 • สรุป

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล  (ดูประวัติวิทยากร)แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรภาวะผู้นำ