หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

เป็นการนำ MBTI มาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพิ่มยอดขาย โดยใช้ความเข้าใจในลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้าเป็นพื้นฐาน ด้วยเทคนิคการผสมผสานระหว่างทฤษฎี MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ที่ช่วยในการวิเคราะห์และเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้าและเสริมทักษะการขายอันเป็นเอกลักษณ์ ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคในการปรับปรุงทักษะการสื่อสารและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและความต้องการที่แตกต่างกัน ผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิด MBTI เพื่อสร้างความเข้าใจลึกซึ้งในลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้ารวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกับลูกค้าแต่ละบุคคล

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ช่วยในการประยุกต์ใช้ความเข้าใจในลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้าในกระบวนการขาย ผ่านการฝึกฝนทักษะเชิงปฏิบัติและสร้างบทบาทสมติในสถานการณ์จำลอง (role play) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้าในการเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพกับลูกค้า

หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI) (SE-06)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการเรียนรู้เทคนิคการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการขาย, ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, หรือผู้กำหนดนโยบายขายในองค์กรทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ได้เรียนรู้พัฒนากับเครื่องมือที่เป็นที่นิยมระดับโลก!
 • กับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
 • เพิ่มเทคนิคใหม่ ๆ ให้กับทีมขาย
 • รักษาลูกค้า ขยายฐานลูกค้าด้วยวิธีที่แตกต่าง
 • ประยุกต์ใช้กับการประสานงานส่วนอื่นได้
 • เพิ่มโอกาสสร้างความยั่งยืนให้กับฐานลูกค้าเดิม

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้า: เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักลูกค้าในมุมมองทางบุคลิกภาพ ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า: เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละบุคลิกภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกับลูกค้า
 • เพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ: เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการขายที่เป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพในการปรับแต่งวิธีการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคลิกภาพ และเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทักษะการสื่อสาร: เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความรับผิดชอบกับลูกค้า
 • ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า: เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและที่จำได้ให้กับลูกค้า ที่สอดคล้องกับลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้าแต่ละบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรด้านการขาย
 • บุคลากรด้านการตลาด
 • หัวหน้า/ผู้บริหารฝ่ายขาย หรือการตลาด

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ใช้ห้องประชุม (จัดคลาสรูม) ไมค์โครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องฉาย Projector
 • จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม / ฝึกปฏิบัติ Workshop / นำเสนองานกลุ่ม
 • รูปแบบการเรียนรู้ 70:30

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

Module 1 : เพราะเราแตกต่างกัน:เข้าใจความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

 1. แนะนำ MBTI และบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ
 2. ค้นหา type ของตัวเองด้วยแบบทดสอบและเรียนรู้ความถนัดแต่ละแบบ
 3. เข้าพื้นฐานใจการทำงานของ MBTI
 4. ลักษะบุคลิกภาพ MBTI ของทีมขาย เพื่อการบริหารทีมอย่างสมดุล

Module 2 : การบริหารคนด้วย MBTI

 1. เข้าใจการสื่อสารของกันและกันผ่านเครื่องมือ MBTI
 2. เรียนรู้ทักษะการต่อรองผ่านการรับรู้ Temperament
 3. สร้างสถานการณ์ฝึกปฏิบัติการสื่อสารกับลูกค้าที่มีลักษณะบุคลิกภาพต่างกัน

Module 3 : การบริหารจัดการตนเองและทีม

 1. เรียนรู้ทักษะการประเมินลักษณะของลูกค้าได้โดยการสังเกตพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์แม้ไม่ได้ทำแบบประเมิน MBTI
 2. การบูรณาการและวางแผนกลยุทธ์การขายโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจ MBTI เพื่อให้เข้ากับลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้า
 3. สร้างข้อตกลงและเป้าหมายของทีมขาย ระบุสิ่งหรือทักษะที่ต้องการปรับปรุง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการทำ action plan ในการบริหารทีมขายด้วย MBTI Type table 

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม   วิทยากรเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางจิตวิทยา MBTI ที่ได้รับการรับรอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ในงานขายและการบริหารทีมโดยใช้เครื่องมือที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการนำเครื่องมือ MBTI มาใช้ได้อย่างถูกต้อง 👨‍💼

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.