หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

หนึ่งในหน้าที่ของผู้นำคือการบริหารทีมงานหรือการจัดการบุคลากร แต่ทรัพยากรบุคคลนั้นเต็มไปด้วยปัจจัยที่แตกต่าง มิติแห่งความหลากหลาย โดยอย่างยิ่งในปัจจุบันกับสังคมพหุวัฒนธรรม และคุณลักษณะทาง Gen ใหม่ที่อาจยังหาข้อสรุปไม่ได้ หากผู้นำไม่มีพื้นฐานของการเข้าใจ “คน” มีทัศนคติต่อ “ทีม” ที่คลาดเคลื่อน การบริหารจัดการอาจมีอุปสรรค และไม่ได้มาซึ่งประสิทธิภาพที่ดี

ทัศนคติล้วนเป็นต้นตอแห่งปัญหาหลากหลายด้านต่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติจากตนเองหรือทัศนคติจากผู้อื่น ในระบบการทำงานก็เช่นกัน ทัศนคติจากผู้นำเองหรือผู้ตามก็ดีล้วนมีผลในการทำงานร่วมกัน แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วเกิดผลได้มากกว่าคือทัศนคติของตัวผู้นำเอง ดังนั้นนี่จึงเป็นประตูแรกสู่ความเข้าใจ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้กล่าวว่าผู้นำไม่ดีเสมอไปแต่หมายถึง หากมีเครื่องมือหรือความเข้าใจที่ดีการเปลี่ยนแปลงของทีมจะเกิดได้จากผู้นำมากกว่าการพยายามไปเปลี่ยนคนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่แล้วความเป็นปัจเจกหรือความเป็นมนุษย์ไม่ว่ายุคสมัยใดล้วนต้องอาศัยหลักการของจิตวิทยาเข้าช่วย การตระหนักรู้ (Self-Awareness) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ (LE-03)

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้นำให้เข้าใจเรื่องคนมากขึ้น มีทัศนคติที่แตกต่างและเปิดกว้าง เมื่อเข้าใจมากขึ้น ย่อมสามารถทำให้บริหารจัดการทีมงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปตามลำดับทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ได้รับหรือเปิดใจต่อทัศนคติแห่งการเป็นผู้นำในมุมมองใหม่
 • มีความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติต่อทีมงาน
 • มีความลึกซึ้งมากขึ้นในการบริหารงานบุคคล
 • บริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างทีมที่แข็งแกร่งพร้อมรับทุกสถานการณ์
 • หลักสูตรมี Workshop ให้ไม่น่าเบื่อจนเกินไป
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!

วัตถุประสงค์

 • ปรับทัศนคติ (Mindset) การเป็นผู้นำโดยอย่างยิ่งในการบริหารทีมงาน
 • ปรับพื้นฐานเรื่องการเข้าใจคนและทีมงาน
 • เพิ่มเครื่องมือการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • เพิ่มเทคนิคการประสานงานกับทีมงาน
 • สร้างการตระหนักรู้ Self-Awareness เพื่อการพัฒนาคนเอง
 • สร้างความเข้าใจเรื่องความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เพื่อเสริมสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, รอง ทุกระดับ
 • ว่าที่หัวงาน ผู้จัดการ, ผู้บริหาร

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะรูปตัวยู (U-Shape) จัดโต๊ะแบบกลุ่ม (Clusters)
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม (Discussion) 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduce and Problem recognition
 • Leadership Mindset
 • มิติความแตกต่างของบุคคลทั้งสองด้าน
  • Primary dimension
  • Secondary dimension
 • การตระหนักรู้ (Self-Awareness)

ช่วงบ่าย

 • การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
 • ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)
  • การฟังแบบไร้ซึ่งอคติ
  • มองหาแก่นสารแห่งสาร
  • เข้าใจถึงสาระแท้ที่เกิดขึ้น
  • สื่อสาร/แสดงความคิดในทิศทางแห่งความเข้าใจ
 • แนวคิดการสร้างทีม
  • พื้นฐานและลักษณะของทีม
  • ธรรมชาติของทีม
  • การพัฒนาทีม
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.