หลักสูตรพัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับการทำงาน (New Normal | Reset for Better Skills on Your Job)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรพัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับการทำงาน (New Normal | Reset for Better Skills on Your Job)

New Normal หรือ ที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “ภาวะปกติใหม่” ที่แต่เดิมเป็นกระบวนการความไม่คุ้นชิน หรือ ให้ความรู้สึกว่า ผิดปกติ แต่ด้วยสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ จึงส่งผลให้เกิดการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับภาวะไม่ปกติจนเป็นวิถีที่ปกติและเคยชินในที่สุด เพื่อให้ก้าวข้ามความหวาดระแวงและความเฉื่อยชา การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) จึงมีความสำคัญ

ในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ New Normal ไม่ใช่คำใหม่ แต่ในความหมายที่กล่าวถึงนี้ เป็นสภาวะการณ์ของการเผชิญซ้ำอีกครั้งกับความหมายใหม่ที่มาพร้อมกับการเผชิญวิกฤติไวรัสโควิด -19 พร้อมกันทั้งโลก ทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมกันที่เชื่อมโยงความรู้สึกทั้งต่อการปฏิบัติตนเองและความรู้สึกต่อการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงโลกแห่งการทำงานและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในบริบทองค์กรซึ่งมีความเป็นรูปธรรมของการบริหารจัดการที่เด่นชัด ส่วนใหญ่มีการอยู่ร่วมกันภายใต้โครงสร้างการบริหารงานในแนวดิ่ง (Vertical organization structure) ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีวินัย ในการอยู่ร่วมกันมาเป็นอันดับแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดในด้านคุณภาพของการอยู่ร่วมกัน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ แต่อย่างไรก็ดี การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์ที่เป็นความท้าทายต่อสถานภาพด้านการจ้างพนักงาน ด้านความสุข ความสัมพันธ์ ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องรรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางธุรกิจไว้อย่างเต็มที่

หลักสูตรพัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับการทำงาน (New Normal | Reset for Better Skills on Your Job)

ทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นทุน (Human Capital) สำคัญที่สุดที่องค์กรจะต้องเอาใจใส่และวางแผนการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาที่มากับวิกฤติอีกทั้งการเสริมพลังใจและยกระดับทักษะใหม่ให้เกิดขึ้น รวมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ต่อการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนและต่างไปจากเดิมโดยจำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจใน ภาวะใหม่ หรือ New Normal เป็นจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อสร้างความสามัคคีและรวมพลังสู่การขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสร้างประโยชน์และความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ทบทวนประสบการณ์เดิมและถอดบทเรียนทักษะชีวิตช่วงวิกฤติ และยกระดับความสามารถที่จะปรับตัวในการทำงานกับภาวะ New Normal Job
 • สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน พัฒนาทักษะเพื่อเข้าใจงานในสถานการณ์แห่งโลก New Normal
 • สานพลังการสื่อสารและการรวมพลังเพื่อวางกลยุทธ์ใหม่สู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ (New Strategy for All)
 • ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจ และ ได้พัฒนาทักษะความรอบรู้ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent Literacy)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจในความหมาย New Normal เพื่อการปรับตัว
 • เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสการเรียนรู้ในสภาวะใหม่ New Normal ให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม
 • เพื่อแสวงหาโอกาส และบริการจัดการ ตลอดจนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • เพื่อเสริมสมรรถนะด้านการเป็นพนักงานนักจัดการการเปลี่ยนแปลง New Employee in New Normal

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกคนในองค์กร
 • องค์กรที่ต้องการยกระดับการปรับตัวของพนักงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะ Classroom / Theatre
 4. การบรรยาย (Lecture) และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing & Active Learning) 60%
 5. กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา Workshop, Brainstorming, Game, Video 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • อะไร คือ New Normal
 • New Normal ในความหมายใหม่กับการปรับทัศนคติ เพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • อิทธิพลของ New Normal ต่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
  – Workshop การให้ความหมาย และ การวางแผนการพัฒนาทักษะในงาน
 • หลักการและความสำคัญของการปรับตัว
 • เทคนิคและการบริหารจัดกากรคนให้ได้งานในสถานการณ์ใหม่
  – Workshop ฝึกการสื่อสารเพื่อสร้างผลงานเชิงบวกด้วย New Normal for New Communication Skills

ช่วงบ่าย

 • Mindset for Better Skills in New Normal
 • การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างทักษะความรอบรู้สู่ New Normal
 • เรียนรู้และเข้าใจต่อบทบาทและสัมพันธภาพใหม่ในสถานการณ์ New Normal
 • สรุปการเรียนรู้
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม – ตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตรี – ชาตรี ลุนดำ

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ตรี – ดร.ชาตรี ลุนดำ  ดร.ชาตรี เป็นวิทยากรด้วยแนวคิด “มนุษย์มีศักยภาพในการสร้างผลลัพธ์และสำเร็จให้กับองค์กร มากกว่าการแค่เป็นลูกจ้างนายจ้าง การนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน เราจะต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข” 🎉

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร พัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับการทำงาน

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.