หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม

หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม ที่มีคนกล่าวว่า พนักงานส่วนใหญ่ทำงานเป็นทีมไม่เป็น! ยากที่จะทำงานร่วมกัน ไม่มีความสามัคคี, สังคมการทำงานประเภท ขี้อิจฉา, เก่งทำไป, ไม่ชอบใจก็คอยจับผิด, คอยตั้งกลุ่มต่อต้าน สิ่งเหล่านี้ที่เป็นปัญหาในหลายองค์กร และหลายๆ ครั้งหัวหน้างานเองก็จัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ได้

หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม Teamwork

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น อายุ เพศ ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ล้วนมีผลต่อการทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกัน ค่านิยม วัฒนธรรมบางประการ ก็อาจนำมาซึ่งอุปสรรคของการเป็นทีม และยังเป็นไปได้ว่า หากเกิดการฝังรากหยั่งลึกภายในส่วนงานใดแล้วอาจมีผลให้ธุรกิจ องค์กรนั้น ๆ ขาดการประสานงานที่ดี การร่วมมือที่ดี อันกระทบต่อผลผลิต และประสิทธิภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การสร้างความสามัคคีที่เป็นจุดเริ่มต้น การได้ปรับทัศนคติ, สร้างความเข้าใจ, สร้างวัฒนธรรมอันดีให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันแล้ว จะเป็นตัวส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้ บรรยากาศการทำงานที่ดีจะนำความสามารถต่าง ๆ ของบุคลากรให้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือความแตกต่างก็จะเปลี่ยนเป็นมุมมองที่ช่วยปิดข้อผิดพลาดในด้านที่การทำงานคนเดียวมองไม่เห็นได้ ต่าง ๆ เหล่านี้ จึงนำมาสู่การอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม Teamwork ที่มุ่งหวังเป็นการเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ยกระดับการทำงาน สร้างฐานความเข้าใจใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งความคิดสร้างสรรค์ และผลผลิตขององค์กรต่อ ๆ ไป


ขอราคาด่วน พิมพ์เอกสารนำเสนอ ดูโปรโมชั่นพิเศษ


ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • หลักสูตรยอดนิยมของเรา เพราะสนุกและได้แง่คิด!
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!
 • เพื่อให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากร ประสานสามัคคีกันมากขึ้น
 • หยุด / ลด รอยร้าวชั่วคราวในองค์กร ก่อนจะเป็นความแตกแยกถาวร
 • สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน และผลงาน
 • เพราะการเปลี่ยนแปลงการทำงาน (Change Culture) ต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกส่วน
 • วิทยากร ถือเป็นคนภายนอกที่สามารถเป็นตัวแทนพูดกับพนักงานได้ดีกว่า
 • มีการใช้กิจกรรมเข้าร่วม เพื่อประโยชน์ในการอบรมมากกว่าแค่การบรรยาย
 • กิจกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด ออกแบบมาอย่างเป็นระบบ
 • หลักสูตรไม่ตึงเครียดจนน่าเบื่อเกินไป หรือชวนหลับ
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลและผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดให้มีกิจกรรม ส่งเสริมแนวคิด ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
 • ให้พนักงานเห็นประโยชน์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ให้พนักงานได้มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นในที่ทำงาน
 • สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน, บุคลากรทุกภาคส่วน
 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 • จัดโต๊ะรูปตัวยู U-Shape
 • ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ
 • การบรรยาย 30 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 70%
 • รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ABL : Activity Base Learning ประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะ ผ่านกิจกรรม

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)*

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – ขอสงวนหัวข้อย่อยและรายละเอียดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์ พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร

ช่วงเช้า

 • Open Mind เปิดใจ ปรับทัศนคติ
 • ทำไมต้องทำงานเป็นทีม
 • ปรับทัศนคติสู่การทำงานเป็นทีม*
 • ความสำคัญของการสื่อสารแบบทีม
 • การประสานความร่วมมือ*
  *มีกิจกรรม workshop

ช่วงบ่าย

 • การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ*
 • การแก้ปัญหาของทีม ความร่วมมือ ความเสียสละ*
 • การมีเป้าหมายร่วมกัน*
 • การเปลี่ยนแปลงการทำงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม
 • สรุป Q&A
  *มีกิจกรรม workshop

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์  (ดูประวัติวิทยากร)


ขอใบเสนอราคา ดูโปรโมชั่นพิเศษ ดูผลงานที่ผ่านมา


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการทำงานเป็นทีม