หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม

หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม ที่มีคนกล่าวว่า พนักงานส่วนใหญ่ทำงานเป็นทีมไม่เป็น! ยากที่จะทำงานร่วมกัน ไม่มีความสามัคคี, สังคมการทำงานประเภท ขี้อิจฉา, เก่งทำไป, ไม่ชอบใจก็คอยจับผิด, คอยตั้งกลุ่มต่อต้าน สิ่งเหล่านี้ที่เป็นปัญหาในหลายองค์กร และหลายๆ ครั้งหัวหน้างานเองก็จัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ได้

เลือกดูรายละเอียดรูปแบบที่ท่านสนใจ

หลักสูตรการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการประสานงาน (Increase Teamwork Efficiency and Coordination with Course) (C-01)

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น อายุ เพศ ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ล้วนมีผลต่อการทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกัน ค่านิยม วัฒนธรรมบางประการ ก็อาจนำมาซึ่งอุปสรรคของการเป็นทีม และยังเป็นไปได้ว่า หากเกิดการฝังรากหยั่งลึกภายในส่วนงานใดแล้วอาจมีผลให้ธุรกิจ องค์กรนั้น ๆ ขาดการประสานงานที่ดี การร่วมมือที่ดี อันกระทบต่อผลผลิต และประสิทธิภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การสร้างความสามัคคีที่เป็นจุดเริ่มต้น การได้ปรับทัศนคติ, สร้างความเข้าใจ, สร้างวัฒนธรรมอันดีให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันแล้ว จะเป็นตัวส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้ บรรยากาศการทำงานที่ดีจะนำความสามารถต่าง ๆ ของบุคลากรให้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ประสบการณ์, ความแตกต่าง จะถูกนำมาเพื่อใช้เปลี่ยนเป็นมุมมองสร้างการยอมรับในด้านที่การทำงานลำพังอาจมองไม่เห็น เหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญ และความเป็นทีม (Teamwork) หรือเรื่องหน้าที่, ความรับผิดชอบ การมีเป้าหมายเดียวกันก็จะตามมาได้หากมีผู้นำและนโยบายที่ส่งเสริม หรือสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญสืบเนื่องกันต่อไป ย่อมจะทำให้ยกระดับการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรต่อไป

จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่มุ่งหวังเป็นการเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรได้ทุกระดับ สร้างฐานความเข้าใจใหม่ เพื่อให้เกิดทั้งบรรยากาศแห่งความร่วมมือ การประสานงานที่ดี จนนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป (หลักสูตรมีการอัพเดต – V.2302R6)ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • หลักสูตรยอดนิยมของเรา เพราะสนุกและได้แง่คิด!
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!
 • เพื่อให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากร ประสานสามัคคีกันมากขึ้น
 • หยุด / ลด รอยร้าวชั่วคราวในองค์กร ก่อนจะเป็นความแตกแยกถาวร
 • สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน และผลงาน
 • เพราะการเปลี่ยนแปลงการทำงาน (Change Culture) ต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกส่วน
 • วิทยากร ถือเป็นคนภายนอกที่สามารถเป็นตัวแทนพูดกับพนักงานได้ดีกว่า
 • มีการใช้กิจกรรมเข้าร่วม เพื่อประโยชน์ในการอบรมมากกว่าแค่การบรรยาย
 • กิจกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด ออกแบบมาอย่างเป็นระบบ
 • หลักสูตรไม่ตึงเครียดจนน่าเบื่อเกินไป หรือชวนหลับ
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลและผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมกระบวนการประสานงานให้ดียิ่งขึ้น
 • ให้พนักงานเห็นประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพจากความร่วมมือ
 • ให้พนักงานได้มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นในที่ทำงาน
 • ช่วยสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีให้องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน, บุคลากรทุกระดับ
 • แผนก ส่วนงาน ทีมงานเดียวกัน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะรูปตัวยู U-Shape
 • ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ
 • การบรรยาย 40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
 • รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ABL : Activity Base Learning ประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะ ผ่านกิจกรรม

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)*

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการคลิ๊ก >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Open mind / ทำไมต้องทำงานเป็นทีม?
 • ปรับทัศนคติสู่การทำงานเป็นทีม
 • ความสำคัญของการสื่อสารแบบทีม
 • การประสานหน้าที่
  (มีกิจกรรม workshop)

ช่วงบ่าย

 • การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 • การแก้ปัญหาของทีม ความร่วมมือ ความเสียสละ
 • การมีเป้าหมายร่วมกัน
 • การเปลี่ยนแปลงการทำงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม
 • สรุป Q&A
  (มีกิจกรรม workshop)

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


หลักสูตรการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการประสานงาน (Increase Teamwork Efficiency and Coordination with Course) (C-01A)

บรรยากาศการทำงานที่ดีคือจุดเริ่มต้นและสะท้อนถึงความความสามัคคี ขององค์กร เพราะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) เป็นเรื่องที่กล่าวกันว่า พนักงานส่วนใหญ่ทำงานเป็นทีมไม่เป็น! ยากที่จะทำงานร่วมกัน ไม่มีความสามัคคี, สังคมการทำงานประเภท ขี้อิจฉา, เก่งทำไป, ไม่ชอบใจก็คอยจับผิด, คอยตั้งกลุ่มต่อต้าน สิ่งเหล่านี้ที่เป็นปัญหาในหลายองค์กร และหลาย ๆ ครั้งหัวหน้างานเองก็จัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ได้

ด้วยเพราะความแตกต่างกัน ทั้ง เพศ อายุ ประสบการณ์ ความคิด ย่อมมีผลต่อการทำงานร่วมกันและเป็นอุปสรรคที่อาจฝังรากเป็นค่านิยมผิด ๆ ส่งผลให้การประสานงานหรือการทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพไปจนถึงเป็นปัญหาเรื้อรัง การได้ปรับทัศนคติ, สร้างความเข้าใจ และสัมพันธภาพที่ดี หากเกิดขึ้นได้ จะเป็นตัวส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้ บรรยากาศการทำงานที่ดีจะนำความสามารถต่าง ๆ ของบุคลากรให้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ประสบการณ์, ความแตกต่าง จะถูกนำมาเพื่อใช้เปลี่ยนเป็นมุมมองสร้างการยอมรับในด้านที่การทำงานลำพังอาจมองไม่เห็น เหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญ และความเป็นทีม (Teamwork) หรือเรื่องหน้าที่, ความรับผิดชอบ การมีเป้าหมายเดียวกันก็จะตามมาได้หากมีผู้นำและนโยบายที่ส่งเสริม หรือสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญสืบเนื่องกันต่อไป ย่อมจะทำให้ยกระดับการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรต่อไป

จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ในรูปแบบที่เน้นกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดี และไม่ทิ้งการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทำงาน เพื่อให้องค์กรได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของพนักงานให้ดีขึ้นต่อไปวัตถุประสงค์

 • สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดี
 • ส่งเสริมกระบวนการประสานงาน ความร่วมมือ ในการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลและผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวม
 • ให้พนักงานเห็นประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพจากความเป็นทีม
 • ช่วยสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีให้องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน, บุคลากรทุกระดับ
 • แผนก ส่วนงาน ทีมงานเดียวกัน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะรูปตัวยู U-Shape
 • ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ
 • รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ABL : Activity Base Learning ประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะ ผ่านกิจกรรม

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)*

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการคลิ๊ก >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Open mind / ละลายพฤติกรรม
 • ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
 • ความสำคัญของการสื่อสาร (กิจกรรม)
 • การประสานหน้าที่ (กิจกรรม)

ช่วงบ่าย

 • ผู้นำ หน้าที่ และความรับชอบ (กิจกรรม)
 • การทำงานร่วมกัน (กิจกรรม)
 • ความร่วมมือ กระบวนการออกความคิดเห็น (กิจกรรม)
 • การมีเป้าหมายร่วมกัน (กิจกรรม)
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ

วิทยากรอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการทำงานเป็นทีม

6 thoughts on “หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม”

Comments are closed.