หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ/หัวหน้างาน (Super Productive Leadership)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ/หัวหน้างาน (Super Productive Leadership)

หน้าที่ของผู้นำ หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ ในแต่ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบธุรกิจ ขนาดขององค์กร ยังรวมถึงการที่ต้องเป็นผู้นำในแต่ละส่วนแต่ละแผนกนั้น ก็จะมีขอบเขตงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นำของส่วนงานไหน ความรับผิดชอบ ก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการ และบริหารงานให้สำเร็จลุล่วง โดยส่วนหนึ่งนั้นองค์กรที่ต้องการความก้าวหน้า หัวหน้างานหรือเหล่าผู้นำทีมงาน ก็ย่อมต้องพัฒนาและก้าวหน้าตาม และยังเป็นไปได้ว่ามีหัวหน้างานหลาย ๆ คน อาจยังขาดความสามารถ ขาดคุณสมบัติที่ดีในบางประการ ซึ่งบางทีอาจเป็นเพียงขาดองค์ความรู้ ไม่มีประสบการณ์ หรือต้องการเพิ่มเติมเทคนิคในการพัฒนาตนเองหรือการทำงาน เพื่อให้เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมุ่งเน้นไปเพื่อการทำงาน และพัฒนาตนเองของผู้นำ โดยเริ่มจากการเข้าใจตัวเอง (Self-Awareness) ถึงภาวะผู้นำในตนเอง เพราะเมื่อเริ่มเห็นปัญหาแล้วจึงสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาได้ โดยหวังจะให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการจัดการเวลา, การบริหารงาน การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สร้างความเข้าใจงาน มีมุมมองที่กว้างขึ้นมากกว่าเดิม และพัฒนางานได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป (หลักสูตรมีการอัพเดต – V.2302R3)

หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ (Super Productive Leadership) (LE-05)

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ มุ่งเน้นถึงการ “พัฒนาด้านทักษะการทำงาน” สร้างแนวคิดการ “เป็นผู้นำ” ในมุมมองใหม่ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้หัวหน้างาน เก่งขึ้น!!
 • ต้องการพัฒนาทั้งความคิด และวิธีการทำงานของหัวหน้างานให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • ให้บริหารงาน จัดการเวลา ลำดับความสำคัญ ได้มีประสิทธิภาพ
 • ต้องการพัฒนาการเป็นผู้นำในการจัดการงานที่ดีขึ้น
 • ต้องการพัฒนาการเป็นผู้นำในการจัดการคนที่ดีขึ้น
 • ช่วยแก้ไขปัญหา และข้อขัดแย้งของทีมงานหรือแผนกได้
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!

วัตถุประสงค์

 • ปรับทัศนคติ (Mindset) การเป็นผู้นำ
 • เห็นความสำคัญของเวลา และเพิ่มเทคนิคการจัดการเวลาให้ดีขึ้น
 • เข้าใจภาพรวมการทำงาน เห็นความสำคัญของการวางแผนงาน
 • ช่วยสร้างการทบทวนกระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาได้
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาการทำงานได้ดีขึ้น
 • ส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ที่นำไปสู่การวางแผน และการแก้ปัญหา คิดนอกกรอบ

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้ช่วย, รอง
 • Grouplead, Supervisor, Manager, Assistant

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะรูปตัวยู (U-Shape) จัดโต๊ะแบบกลุ่ม (Clusters)
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 • รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ABL : Activity Base Learning ประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะ ผ่านกิจกรรม

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduce and Problem recognition
 • การประเมินตนเองในการเป็นหัวหน้างานที่ดี
 • Mindset & Self Awareness กรอบคิด การตระหนักรู้
 • การจัดการเวลา เทคนิคการบริหารเวลา

ช่วงบ่าย

 • การจัดการทีมงาน
  • พื้นฐานการสร้างทีม
  • การแบ่งประเภททีมงานเพื่อการจัดการและจัดสรร
  • เทคนิคการพัฒนาคนในทีมแต่ละประเภท
 • การจัดการงาน
  • เข้าใจการมองภาพรวม
  • การเข้าใจองค์กรและเป้าหมายขององค์กร
  • การจัดการงานและเวลา
  • เรียนรู้การแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน และความคิดสร้างสรรค์
  • เปิดมุมมองการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านกำลังคน เครื่องมือ และต้นทุน
 • (Workshop)
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.