หลักสูตรเทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในการปฏิบัติงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ตำแหน่งงานใด หรือหน้าที่ใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร และเพื่อการเติบโตทั้งสิ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปัจจัยหลากหลายที่อาจก่อให้เกิดปัญหาและข้อผิดพลาดในการทำงานได้ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ

การจัดการปัญหาและข้อผิดพลาด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนในองค์กรควรเรียนรู้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีที่จะจัดการกับปัญหาและข้อผิดพลาดในเชิงบวกอันจะนำมาซึ่งผลดีกับทั้งตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร รวมถึงมีแนวคิดและวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและข้อผิดพลาดเดินซ้ำอีก ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (C-17)

หลักสูตรเทคนิคการจัดการปัญหาและข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการเกิดซ้ำ จึงออกแบบมาเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรได้ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ให้องค์กรมีระบบการจัดการกับปัญหาและข้อผิดพลาดได้อย่างยั่งยืน รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและต่อเนื่อง
 • พนักงานสามารถวิเคราะห์และจำแนกสาเหตุของปัญหาได้
 • พนักงานมีวิธีการและกระบวนการที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้ในเชิงบวก
 • พัฒนาการทำงานของพนักงานทั้งส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม
 • พัฒนาการสื่อสารระหว่างกัน
 • ลดข้อขัดแย้งระหว่างพนักงาน
 • ลดปัญหาและข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ลดปัญหาและข้อผิดพลาดเพื่อลดข้อขัดแย้งกับลูกค้า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสถานการณ์ของปัญหา สามารถวิเคราะห์และจำแนกสาเหตุของปัญหาได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการและกระบวนการที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้ในเชิงบวก
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้จริง รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและต่อเนื่อง
 • เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร
 • เพื่อให้องค์กรมีระบบการจัดการกับปัญหาได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร
 • และผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ใช้ห้องประชุม (จัดคลาสรูม) ไมค์โครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องฉาย Projector
 3. อบรมโดยการบรรยาย, กรณีศึกษา และ Workshop เพื่อให้ข้อมูลความรู้ตามเนื้อหาในหัวข้อบรรยาย ฝึกทักษะผ่านการคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
 4. อบรมด้วยการบรรยาย 60% กิจกรรมสัมมนา และนำเสนองานกลุ่ม 40%
 5. เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม
  1. Experiential Based Learning เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ โดยการเชื่อมโยงหลักการกับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมองเห็น ยอมรับ และตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักการกับการใช้ชีวิตจริงได้ในทันที
  2. Coaching for Change เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • บทบาท หน้าที่ และการจัดการการทำงานของบุคคล
 • การบริหารจัดการงานของตนเอง งานส่วนรวม และการทำงานเป็นทีม
  –  การจัดการงาน
  –  ความแตกต่างของประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • หลักการและกระบวนการลดข้อผิดพลาด (1)
  • Identify mistake การระบุความผิดพลาด
 • หลักการและกระบวนการลดข้อผิดพลาด (2)
  • Cause analysis การวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด

ช่วงบ่าย

 • หลักการและกระบวนการลดข้อผิดพลาด (3)
  • Corrective & Preventive actions แนวทางการแก้ปัญหา
 • หลักการและกระบวนการลดข้อผิดพลาด (4)
  • Verification & Validation การตรวจสอบและทบทวน
 • หลักการและกระบวนการลดข้อผิดพลาด (5)
  • Maintain การรักษาสภาพ
 • หลักการและกระบวนการลดข้อผิดพลาด (6)
  • Continue Improvement การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรผู้อบรมหลักสูตร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ทราย-วาสนา วัฒนศฤงฆาร  วิทยากรผู้มุ่งเน้นนำประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านการประกันคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ และอีกหลากหลายด้านของสายงานผลิต อุตสาหกรรม โรงงาน เก็บเกี่ยว รวบรวมกลั่นกรองสู่เนื้อหาที่เข้าใจง่ายแต่ได้สาระ 👌

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ - ภิญญดา เกษตรภิบาล

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.เป้ – ภิญญดา เกษตรภิบาล   ประสบการณ์ 12 ปี ในด้านการเป็นผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา วิทยากร และอาจารย์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบการทำงานองค์รวมในยุคดิจิทัล และการพัฒนาฝ่ายขายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 👷‍♀️

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.