หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving)

เทคนิคการดำเนินการในระบบคุณภาพมีมากมายหลายเทคนิค ซึ่งแต่ละเทคนิคก็ล้วนมีประโยชน์หากนำไปประยุกต์ใช้ไห้เหมาะสมกับการทำงาน โดยส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าพนักงาน/แผนก หรือองค์กรนั้นสามารถปรับตัว หรือยอมรับในการใช้เทคนิคต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน โดยส่วนใหญ่แล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพและยกระดับการทำงานทั้งสิ้น กระบวนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาแบบ 8Ds Report ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีมานานและถูกพัฒนาจนเป็นที่นิยมโดยบริษัทรถยนต์อย่าง Ford โดย การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 8D Report มีขั้นตอนและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลดังนี้

 • D1: การจัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)
 • D2: การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)
 • D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)
 • D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)
 • D5: การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)
 • D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
 • D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
 • D8: การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)

และปัจจุบันมี D0 : วางแผนและเตรียมการ (Planning and preparing for the 8D) เพิ่มเข้ามาอีกด้วย

หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving) (IN-15)

หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานโดยอย่างยิ่งในเรื่องการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไปจนถึงป้องกัน ด้วยเครื่องมือ 8Ds Report (8 Disciplines) ให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการเพิ่มเทคนิคการทำงานให้กับบุคลากร
 • เพิ่มเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการทำงานให้กับพนักงาน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการลดปัญหาในการทำงานภายในองค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการทำงานอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย 8Ds อย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพื่อเข้าใจถึงขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับที่สนใจและเกี่ยวข้อง

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 60 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • หลักการของระบบการผลิตและงานบริการ
 • ปัญหาของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนในองค์กร
 • แนวคิดการแก้ปัญหาและลักษณะของปัญหา
 • การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหาด้วยหลัก 5 Gen.
 • เทคนิคการหาสาเหตุรากเหง้าด้วย 5 why และปัจจัย 4M ในการทำงาน
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ why-why และแผนภูมิก้างปลา
 • การตัดสินใจแก้ไขปัญหาและป้องกัน – ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา

ช่วงบ่าย

 • เทคนิคการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน
 • วงจรการแก้ไขปัญหาที่หน้างานด้วยหลักการ 8Ds และ PDCA
  • D1: การจัดตั้งคณะทำงานแบบข้ามสายงาน (Build a Cross – Functional Team)
  • D2: การทำความเข้าใจลักษณะของปัญหา (Describe the Problem)
  • D3: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Implement Containment Action)
  • D4: การระบุรากสาเหตุ (Define Root Causes)
  • D5: การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define Corrective Action)
  • D6: การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาถาวร (Implement Permanent Corrective Action)
  • D7: วางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent Recurrence)
  • D8: การยินดีกับความสำเร็จของคณะทำงาน (Congratulate the Team)
 • ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • Workshop

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report - 8 Disciplines of Problem Solving)

1 thought on “หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving)”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.