หลักสูตรสร้างทีมงานที่ได้ใจ ได้ประสิทธิภาพด้วย DISC Model (Building Great Team with DISC Model)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรสร้างทีมงานที่ได้ใจ ได้ประสิทธิภาพด้วย DISC Model (Building Great Team with DISC Model)

“งานบางอย่างเราไม่สามารถทำคนเดียวได้จำเป็นต้องทำร่วมกันจึงจะประสบผลสำเร็จ” ประโยคของการต้องทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีต้องสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) ในการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจสำคัญ ในการปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือในการทำงานภายในทีมและระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน และในความไว้วางใจนั้นจะเป็นพื้นที่ความปลอดภัยของบุคคลในทีมจะเกิดขึ้น ทำให้การทำงานได้ประสิทธิภาพ นำสู่ทีมที่ดี (Great Team)

การบริหารทีมเพื่อนำไปสู่ Team Work เพื่อให้เป้าหมายของการทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร ผู้นำถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะให้ทุกคนในทีมได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ไปด้วยกัน และเห็นเป้าหมายเดียวกัน ปัจจัยที่ทำให้คนในทีมมีพลังในการทำงาน มีหลาย ๆ ปัจจัยในการทำงานร่วมกัน อาทิ บรรยากาศการทำงาน หัวหน้าทีม ความไว้วางใจ ความเข้าใจในงาน การสร้างแรงจูงใจในงาน การช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดในทีม ยิ่งในยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายมาก ๆ สำหรับองค์กร และบุคลากรในองค์กร ถือว่าทีมเป็นเรื่องสำคัญ ในการนำพาองค์กรไปได้ถึงเป้าหมาย หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้นำได้เข้าใจการบริหารคน เพื่อนำทีมไปสู่ Great Team ด้วยการสร้างทีม (Team Building) เพื่อความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้

หลักสูตรสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและได้ใจด้วย DISC Model (Building Great Team with DISC Model) (C-16)

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้หลักการ D.I.S.C. Model ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างทีมงานที่ทั้งได้ใจ และได้ประสิทธิภาพไปพร้อมกัน เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • หากต้องการสร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
 • ถ้าต้องการความเป็น Teamwork มากขึ้นในการทำงาน
 • เพิ่มการสื่อสาร การประสานงาน และความเข้าใจระหว่างสมาชิกในทีมให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาด้านความคิดทัศนคติที่ดี (Growth Mindset) ที่มีผลต่อตัวเอง ก่อให้เกิด Team Spirit และการทำงานร่วมกัน
 • เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นหลักการทำงานเป็นทีม (Team Work) การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) การสื่อสารที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • เพื่อให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถเพิ่มทักษะการบริหารจัดการคนจากการวิเคราะห์พฤติกรรมคนตามหลัก DISC มาประยุกต์ใช้ในการบริหารคนได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม / ฝึกปฏิบัติ Workshop / นำเสนองานกลุ่ม
 • รูปแบบการเรียนรู้ 70:30

ระยะเวลา

1 วัน / 6 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

Module  1 : Mindset ที่หัวหน้างานมีต่อการทำงานร่วมกัน

 1. สำรวจแนวคิด ทัศนคติต่อการทำงานร่วมกันในองค์กรในบทบาทผู้นำด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you (Coaching card)
 2. Mindset ของที่มีต่อการทำงานร่วมกัน
 3. เข้าใจคำว่า T-E-A-M-W-O-R-K  เพื่อการวิเคราะห์ทีมในปัจจุบัน
 4. ลักษณะของทีมทีดี (Great Team)
 5. ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการทำงานร่วมกัน

Module 2 :  การบริหารคนตามหลัก DISC Model

 • ทำแบบทดสอบในการแบ่งประเภทของบุคคล (Type)
 • 7 เคล็ดลับการอ่านคนให้ประสบความสำเร็จ
 • การจำแนกพฤติกรรมขอบบุคคล 4 ประเภทด้วย DISC  Model
 • การอ่านใจคนกับการบริหารลูกน้องแต่ละประเภท (Type)
 • การอ่านใจคนกับการทำงานกับเจ้านายแต่ละประเภท (Type)
 • การอ่านใจคนเพื่อการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท (Type)
 • การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนประเภทต่าง ๆ  (D-I-S-C)
 • ความเข้าใจคนจากการสังเกตจากการพูด น้ำเสียง ท่าทาง
 • Workshop / DISC Test / Roleplay

Module 3 :   การบริหารจัดการทีม (Team Management)

 • เรียนรู้ความหมายของ การสร้างความไว้วางใจ (Building Trust) และพื้นที่ความปลอดภัย (Safe Space) นำไปสู่ Great Team
 • เรียนรู้การบริหารจัดการสภาวะลูกน้องที่แตกต่างกัน
 • เรียนรู้การสื่อสารในการโน้มน้าว จูงใจในการทำงาน
 • เรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและแนวทางความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม
 • เรียนรู้สภาวการณ์ภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ ของทีม
 • เรียนรู้ 6 วิธีการในการบริหารจัดการทีม
 • แนวทางการวิเคราะห์บุคคลในแบบอื่น ๆ  เช่น Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) , สัตว์สี่ทิศ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

อ.ตุ๋ม - วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ตุ๋ม – วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์   วิทยากรอบรมพนักงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในด้านงาน บริการลูกค้า และธุรการงานเอกสาร การจัดการและการจัดเก็บด้วยระบบมาตรฐานสากล ทั้งยังเชี่ยวชาญการสื่อสารที่มีประสิทธิ์ภาพในงานประสานงานและบริการอีกด้วย 🤵‍♀️

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรสร้างทีมงานที่ได้ใจ ได้ประสิทธิภาพด้วย DISC Model (Building Great Team with DISC Model)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.