หลักสูตร GMP & HACCP Requirement (Rev.5)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตร GMP & HACCP Requirement (Rev.5)

มาตรฐานในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นใจทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยอย่างยิ่งในการผลิตอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจำนวนมาก และเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การมีมาตรฐานเพื่อเพิ่มความั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้าไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคมีความจำเป็นยิ่ง ในเรื่องนี้ใช้มาตรฐานการยึดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตถึงความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนด GMP หรือ GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version) มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีบ้างเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจาก Version 4 การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตถึงความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement  (Rev.5) (ST-01)

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ GMP/HACCPทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการยกระดับมาตรฐานองค์กร
 • ต้องการยกระดับความรู้ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร และคู่ค้า ลูกค้า
 • ต้องการเสริมสร้างความรู้เรื่อง GMP และ HACCP ให้กับพนักงาน 

วัตถุประสงค์

 • สามารถนำความรู้ของระบบ GMP CODEX ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้หับผู้บริโภค
 • สามารถนำความรู้ของระบบ HACCP ไปปรับใช้ในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดี
 • พัฒนาองค์กร เป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน
 • พัฒนาการทำงานให้มีมาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ GMP/HACCP
 • และผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 5. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ความหมายการจัดการขั้นพื้นฐานของและระบบ GHPs
 • ความสัมพันธ์ของ GHPs &HACP
 • ทำคำเข้าใจพื้นฐานมาตรฐาน
  • WHO 5 Keys to Safer Food
  • General Principles
  • GHPs HACCP rev.5 (คำศัพท์ใหม่)
 • ข้อกำหนด GHPs ตามมาตรฐาน CODEX อธิบายระเบียบ และข้อกำหนด ข้อ 1 – ข้อ 9 ทั้ง 9 ข้อ

ช่วงบ่าย

 • ข้อกำหนด GHPs ตามมาตรฐาน CODEX (ต่อ)
 • ความหมายและขั้นตอนการจัดทำ HACCP, การจัดทีม HACCP
 • กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการนำไปบริโภค และกลุ่มผู้บริโภค
 • กระบวนและขั้นตอนตามแต่ละหลักการ อธิบายขั้นตอนและหลักการ Preliminary Step 1 – 6
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม/ตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-วิทยากรในเครือ

วิทยากรในเครือของวิมังสา เทรนนิ่ง

บรรยายโดยวิทยากรในเครือที่มีความรู้ความสามารถ เคยมีประสบการณ์และสามารถบรรยายหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี ( 1 ท่าน ขึ้นอยู่กับคิวงานที่สอดคล้องกับวันที่จัดอบรม สามารถขอดูประวัติก่อนได้)

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement Rev5

2 thoughts on “หลักสูตร GMP & HACCP Requirement (Rev.5)”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.