หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement

ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรือเรียกโดยย่อว่า EnMS

ซึ่งพลังงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจที่ใช้กับทุกิจกรรมขององค์กร ล้วนต้องการใช้พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ การใช้พลังงานจึงจำเป็นต้องมีบริหารจัดการที่ดี การนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมาตรฐานฉบับใหม่นี้ปี 2018 ได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์บริบทองค์กรที่เกี่ยวด้านลังงาน และความเป็นผู้นำของผู้บริหารเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนบนมาตรฐานการจัดการพลังงานที่ดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement (ST-04)

หลักสูตร ISO 50001 เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักการ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการยกระดับมาตรฐานองค์กร
 • ต้องการยกระดับความรู้ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร และคู่ค้า ลูกค้า
 • ต้องการเตรียมพร้อมเพื่อรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงความรู้เรื่อง ISO 50001 : 2018

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 50001
 • มีการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทำตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 • บุคลากรมีความมั่นใจในการทำงาน
 • สามารถนำไปสร้างมาตรฐานการทำงานให้ทุกระดับ
 • มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน วิศวกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานในระบบการจัดการพลังงาน
 • พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน
 • และผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 5. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติ
 • มาตรฐานเดิมและมาตรฐานใหม่
 • Context of the organization
 • Leadership
 • Planning

ช่วงบ่าย

 • Support
 • Operation
 • Performance evaluation
 • Improvement
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม/ตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ทราย-วาสนา วัฒนศฤงฆาร  วิทยากรผู้มุ่งเน้นนำประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านการประกันคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ และอีกหลากหลายด้านของสายงานผลิต อุตสาหกรรม โรงงาน เก็บเกี่ยว รวบรวมกลั่นกรองสู่เนื้อหาที่เข้าใจง่ายแต่ได้สาระ 👌

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร ISO 50001 : 2018

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.