หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

ไคเซ็น (Kaizen) คือกลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการ โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประโยชน์กับพนักงานและนายจ้าง ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย ฯลฯ

Kaizen ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานและริเริ่มวิธีการคิดที่มุ่งกระบวนการทำงานและระบบการบริหารที่สนับสนุนและยอมรับแนวคิดของผู้บริหารและพนักงาน จากหลักการของ Kaizen จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยความสำคัญในกระบวนการของ Kaizen คือ การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อย ให้เกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด และอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบใดก็สามารถใช้วิธีการของ Kaizen เพื่อปรับปรุงได้ทั้งสิ้น และเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากสามารถทำได้หลากหลายวิธี มีระบบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในต้นทุนที่ต่ำ

หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (IN-06)

หลักสูตรยอดนิยมหนึ่งของพนักงานโรงงาน หรือสายการผลิตนั่นคือหลักสูตรไคเซ็น (Kaizen) สำหรับหลักสูตรนี้ประยุกต์และออกแบบมาให้เหมาะสมกับสายงานโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้นทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการสนับสนุนให้องค์กรมีระบบการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและต่อเนื่อง
 • เพื่อให้พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของตนเองได้
 • หากต้องการพัฒนาการทำงานของพนักงานทั้งส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม
 • ลดปัญหาและข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ลดปัญหาและข้อผิดพลาดเพื่อลดข้อขัดแย้งกับลูกค้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการและกระบวนการที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ กับการทำงานในหน้าที่ของตนเองได้จริง
 4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร
 5. เพื่อให้องค์กรสามารถลดความสูญเปล่า ลดความคาดเคลื่อนในการทำงาน ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกคนในองค์กร

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. อบรมโดยการบรรยาย, กรณีศึกษา และ Workshop เพื่อให้ข้อมูลความรู้ตามเนื้อหาในหัวข้อบรรยาย ฝึกทักษะผ่านการคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
 4. เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม
  1. Experiential Based Learning เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ โดยการเชื่อมโยงหลักการกับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมองเห็น ยอมรับ และตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้หลักการกับการใช้ชีวิตจริงได้ในทันที
  2. Coaching for Change เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ความรู้ไคเซ็น Kaizen
  • แนวคิด หลักการ
  • ประโยชน์
  • กรณีศึกษา ตัวอย่างการนำไปใช้
 • เครื่องมือที่ใช้ในการทำไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (1)
  • ความรู้เรื่องการจัดการโลจิสติกส์
  • ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time

ช่วงบ่าย

 • เครื่องมือที่ใช้ในการทำไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (2)
  • ระบบการผลิต/การขนส่งแบบทันเวลาพอดี JUST-IN-TIME (JIT)
  • ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ 8 wastes (7+1 wastes)
  • การจัดเส้นทางการขนส่งที่สั้นที่สุด
  • การจัดเส้นทางการขนส่งที่ประหยัดที่สุด
 • Workshop
  • Think out of the box
  • ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับปัญหา หรือเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ - ภิญญดา เกษตรภิบาล

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.เป้ – ภิญญดา เกษตรภิบาล   ประสบการณ์ 12 ปี ในด้านการเป็นผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา วิทยากร และอาจารย์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบการทำงานองค์รวมในยุคดิจิทัล และการพัฒนาฝ่ายขายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 👷‍♀️

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรยอดนิยมหนึ่งของพนักงานโรงงาน หรือสายการผลิตนั่นคือหลักสูตรไคเซ็น (Kaizen) สำหรับหลักสูตรนี้ประยุกต์และออกแบบมาให้เหมาะสมกับสายงานโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

1 thought on “หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.