หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement)

หลักสูตร ไคเซ็น (Kaizen) การทำไคเซ็นมีแนวความคิดว่าต้องเป็นกระบวนการที่ไม่เพิ่มภาระแต่มุ่งที่จะ เลิก / ลด / เปลี่ยน ภาระหรืองานที่ไม่จำเป็นมุ่งไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า ดังนั้นการทำไคเซ็น ถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ตลอดจนเทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตน ที่อยู่บนสมมติฐาน “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่น ๆ“ โดยในท้ายที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้นจากการปรับปรุงงานของตนเองตลอดเวลา

คุณลักษณะของไคเซ็นจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กละน้อยและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มทีมก็ได้ โดยควรมีทัศนคติที่ดีในแง่ ละทิ้งความคิดเก่าที่ว่าไม่สามารถทำได้และคิดใหม่ว่าทุกอย่างสามารถทำได้ (Can do) , อย่ายอมรับคำแก้ตัว , ไม่ต้องแสวงหาความสมบูรณ์แบบของการปรับปรุงงานก่อนลงมือทำ ,ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือทรัพยากรมากมายเพื่อทำการปรับปรุง, การปรับปรุงให้ดีขึ้นนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่มีจุดจบเป็นต้น

หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement) (IN-05)

หลักสูตรไคเซ็นที่ต่อยอดจากพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ ปรับมาให้เข้ายุคสมัย และต้องการความรวดเร็ว รวบรัด ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาเป็นส่วนงาน ลดทั้งภาระงานที่ซ้ำซ้อน กระทั่งทรัพยากรที่ไม่จำเป็น หรือจะเรียกว่าใช้หลักการ Lean เข้ามาเกี่ยวข้องให้การทำงานได้รวดเร็ว คล่องตัวมากขึ้นจึงเรียกว่าทันใจ แต่ในภาพรวมก็ยังครบถ้วนเสมือนการทำไคเซ็นแบบทั่วไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
 • ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • บุคลากรสามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
 • สร้างทีมงานให้ประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่น PCDA, 5S, Visual Control ฯลฯร่วมกับ กิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • หลักสูตรไม่ตึงเครียดจนน่าเบื่อเกินไป หรือชวนหลับ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเข้าใจแนวคิดและความเป็นมา ของกิจกรรม วิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 3. เข้าใจเรื่อง Kaizen นำไปปรับปรุงงาน และลดต้นทุนได้
 4. ประยุกต์ใช้ไคเซ็นแบบทันยุคทันสมัยแก้ไขปัญหาองค์กรแบบทันใจ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธี
 6. ทราบถึงอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน
 • หัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนแบบทันใจ คืออะไร
 • หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
 • ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
 • แลกเปลี่ยนความคิดปรับปรุงงาน
 • Workshop

ช่วงบ่าย

 • กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหา ด้วย PDCA แบบไคเซ็น
 • เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงาน (สร้างสรรค์ โดยหลักการ เลิก/ลด/เปลี่ยน และ ECRS)
 • กรณีศึกษา / Workshop

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement)

1 thought on “หลักสูตรไคเซ็นขั้นสูงเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Advanced Kaizen for Process Improvement)”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.