หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป (Marketing for non Marketers)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป (Marketing for non Marketers)

โลกของการแข่งขันทางธุรกิจทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอด หลายธุรกิจก็ต้องปรับตัวเพื่อรักษาระดับ และการปรับเปลี่ยนอาจเป็นเรื่องของกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) อาจเป็นเรื่องของ C-level หรือระดับผู้บริหารขึ้นไป แต่กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) รวมถึงแผนงานที่รองลงมาย่อมเป็นเรื่องของพนักงาน สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคก็คือการปรับตัวหรือพัฒนา คือไม่สามารถทำตามแผนงานใหม่ ๆ ได้ ซึ่งมีไม่น้อยเลยที่ประสบปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ โดยเมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานบางด้าน การต้องทำงาน, ร่วมงาน, ประสานงาน ให้เป็นไปตามนโยบายก็เกิดปัญหา หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การตลาด ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แท้จริงแล้วมีเป้าหมายระดับนโยบายลงมาก่อน เพียงแต่หากมีความเข้าใจกันเพียงบางแผนกทำให้ขาดมิติความเข้าใจจากส่วนงานอื่น ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน ดังตัวอย่างง่าย ๆ เช่นว่า หากแผนกอื่นเข้าใจ SWOT ทางการตลาดขององค์กร ย่อมสามารถช่วยกัน “ลดจุดอ่อน” และ “สนับสนุนจุดแข็ง” ทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการขององค์กรได้

หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป
(Marketing for non Marketers) (C-11)

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่กว้างขึ้นแก่บุคลากรในองค์กรเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ ส่งเสริม และเพิ่มโอกาสที่จะสร้างสรรค์แนวคิดและศักยภาพการแข่งขัน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ การประสานงานในการทำงานที่ดีขึ้นระหว่างบุคคลและแผนก เพื่อเป้าหมายขององค์กรสืบไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • สร้างภาพและเป้าหมายขององค์กรในมุมการตลาดได้เข้าถึงบุคลากรมากขึ้น
 • เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรและแผนกมากขึ้น
 • มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนา
 • ลดข้อขัดแย้ง และเข้าใจในการประสานงานร่วมมือได้มากขึ้น
 • ก่อเกิดองค์ความรู้แบบก้าวหน้ารองรับความเปลี่ยนแปลงหลังจากได้มิติมุมมองที่กว้างขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้บุคลากรได้มีองค์ความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่มากขึ้น
 • สร้างพื้นฐานความเข้าใจในมุมมองทางการตลาดเพื่อเป้าหมายขององค์กร
 • ก่อเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการทำงานในภาพรวมขององค์กร
 • ลดข้อขัดแย้ง และ สร้างความชัดเจนในการทำงานร่วมกัน
 • เพิ่มมิติความเข้าใจในการทำงาน ประสานงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มงาน, ทีมงาน พนักงานทุกระดับร่วมกัน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะ แบบกลุ่ม (Clusters) หรือ แบบคลาสรูม (Classroom)
 • การบรรยาย  60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม 40% กรณีศึกษา และ Workshop ตามความรู้ในหัวข้อฝึกฝนผ่านกระบวนการคิดวางแผน และนำเสนออภิปรายร่วมกัน

ระยะเวลา

1 วัน / 6 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น. 


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ
 • Marketing Generation From 1.0 to 5.0
 • SWOT Techniques
 • เข้าใจมุมมองการตลาดแบบครบถ้วนด้วย 7 O’s Model
  • Occupants ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย – ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายขององค์กร และ STP (workshop)
  • Objects สิ่งที่ลูกค้าซื้อ – เข้าใจองค์ประกอบสินค้าและความแตกต่าง (Differentiation) (workshop)

ช่วงบ่าย

 • เข้าใจมุมมองการตลาดแบบครบถ้วนด้วย 7 O’s Model
  • Objectives วัตถุประสงค์ในการซื้อ – สร้างความเข้าใจกลุ่มประเภทสินค้าและปัจจัยในการบริโภค (workshop)
  • Organization ผู้ที่เกี่ยวข้องในการซื้อ – เข้าใจอิทธิพลการตัดสินใจซื้อ (workshop)
  • Operations กระบวนการตัดสินใจซื้อ – เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่กระบวนการซื้อ ก่อน และหลัง (workshop)
  • Occasions โอกาสในการซื้อ – พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่การซื้อซ้ำ และเรื่องของการส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ (workshop)
  • Outlets สถานที่จำหน่ายสินค้า – เข้าใจเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ (workshop)

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากร


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป
(Marketing for non Marketers)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.