หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course – KYT)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course – KYT)

ในการทำงาน “ความปลอดภัย” เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอ โดยอย่างยิ่งในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมที่มีโอกาสสูงในการได้รับอันตรายจากการทำงาน เพราะต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักร วัตถุดิบ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรอยู่ในการควบคุม โดยส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุมักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาท แต่ก็มีไม่น้อยที่เกิดเพราะสิ่งแวดล้อม เช่น ในด้านอาคารสถานที่ กระบวนการที่ออกแบบมาไม่เหมาะสม ซึ่งในทุกกระบวนการหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงาน ยังส่งผลเสียต่อภาพรวมการผลิต การทำงานที่ต้องหยุดชะงัก และมีต้นทุนมากมายจากความเสียหายนั้น ไปจนถึงด้านขวัญและกำลังใจ

“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน” อันหมายถึงความปลอดภัยจากอุบัติต่าง ๆ ทั้งแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน จึงมีความสำคัญในภาพรวมของทุกองค์กรอุตสาหกรรม

เทคนิคการวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training) เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น และจัดได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัยในหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเนื้อหาของการอบรม จะครอบคลุม สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานปัจจุบัน หลักการเบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เทคนิคและวิธีการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมุ่งเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติ KYT เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่สร้างความปลอดภัยได้สูงสุดต่อไป

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course – KYT) (IN-16)

หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานและสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย ด้วยเทคนิค KYT เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและองค์กรต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพราะความปลอดภัยต้องมาก่อน !! (Safety First)
 • การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข โอกาสที่ดีที่จะกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องนี้
 • ต้องการให้พนักงานเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการทำงานที่ปลอดภัยตามหลัก KYT
 • ต้องการให้พนักงานนำหลักการของการทำงานอย่างปลอดภัยไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ต้องการให้พนักงานเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างปลอดภัย
 • สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยและทำงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับที่สนใจและเกี่ยวข้อง

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ความหมายของความปลอดภัย และประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ
 • ความสำคัญของจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 • ป้ายเตือน สัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยแบบต่างๆ
 • แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
  • เทคนิคการจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยด้วย 5ส
  • เทคนิคการใช้การควบคุมด้วยสายตาเพื่อความปลอดภัย (Visual Control)
  • เทคนิคการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในการทำงานสร้างความปลอดภัย

ช่วงบ่าย

 • เทคนิคการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน
 • การค้นหาความเสี่ยงในการทำงาน จากอันตรายเชิงกลและไม่เชิงกล
 • เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT จุดเดียว และปากเปล่า
 • ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • Workshop

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course - KYT)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.