หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing)

หลักสูตรการออกแบบการบริการ (Service Design) : การบริการที่ดีมองโดยทั่วไปแล้วอาจไม่ยาก แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ “คน” ซึ่งมักเป็นผู้ให้บริการ หรือมีส่วนในการบริการเสมอ เพราะคนแต่ละคนมีปัจจัยมากมายที่ทำให้การบริการออกแตกต่างกัน ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งบางทีเขาก็คิดเอาเองว่าดีแล้ว       

การออกแบบการบริการ (Service Design) จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเรื่องของหัวใจบริการ (Service Mind) ในทุกวันนี้คือสิ่งที่ทุกธุรกิจขาดไม่ได้ การออกแบบการบริการไม่ควรจะต้ององค์กรใหญ่ ๆ เท่านั้นที่ให้ความสำคัญ หรือบ้างก็สนใจแต่ในวงการทางเทคโนโลยี แต่แท้ที่จริงแล้ว การออกแบบการบริการ (Service Design) นี้ จำเป็นต่อทุกธุรกิจ ดังที่กล่าวไปแม้เราจะพยายามสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมากเท่าใด แต่บางครั้งวิธีการปฏิบัติก็อาจไม่ได้สอดคล้อง รวมถึงขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งที่อาจมีจิตสำนึกหรือความตั้งใจที่ดีแล้วก็ตาม เมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่อาจสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ รวมถึงกระบวนการวิธีการที่คิดเอาเองว่าเป็นสิ่งที่ดี ก็อาจไม่เพียงพอ ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า ผู้บริโภค ได้ทั่วกัน รวมถึงภาพที่ออกมาแบบดีบ้างไม่ดีบ้างก็ยากที่จะพัฒนาการบริการได้ เหล่านี้ล้วนย่อมต้องการการวางแผน การวิเคราะห์ การปรับปรุงอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนตั้งแต่นโยบายไปจนถึงผู้ปฏิบัติ

หลักสูตรการออกแบบบริการเน้นสร้างแนวทางในการมีส่วนร่วม เรียนรู้และเข้าใจในการออกแบบการบริการ (Service Design) ที่จะพัฒนาทั้งการทำงาน ภาพพจน์ที่มีมาตรฐาน ส่งผลทางการตลาด สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างระบบ ระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้พนักงานทุกระดับ ตอบโจทย์ธุรกิจการตลาด ยกระดับแบรนด์หรือองค์กรได้สืบไป (หลักสูตรมีการอัพเดต – V.2302R3)

หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing)


หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (แบบ 1 วัน) (Service Design For Better Work & Marketing – Standard Course) (SV-04/D1)ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • หากองค์กรมีปัญหาการประสานงานในการทำงาน
 • หากพนักงานยังปฏิบัติงานบริการได้ไม่มีมาตรฐาน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาพนักงานขาดความเข้าใจในการทำงานบริการ
 • ต้องการเพิ่ม Service Mind ให้พนักงาน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!

วัตถุประสงค์

 • วิเคราะห์ สรุป แนวทางการแก้ปัญหาการบริการได้
 • ออกแบบ มาตรฐานการบริการได้
 • เพื่อนำไปสร้างความพึงพอใจในการรับบริการให้ลูกค้าได้มากขึ้น
 • สามารถปรับปรุงการทำงานด้านบริการได้
 • ปรับวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันไปในทางที่ดี
 • ส่งเสริมประสานงานของแผนกต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ
 • เฉพาะระดับหัวหน้างานขึ้นไป (จะได้ประสิทธิภาพมากกว่า)

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม (Classroom)
 4. การบรรยาย 50 %
 5. กิจกรรมกลุ่มอภิปรายและ Workshop 50%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduce Service Design
 • How to design service
 • Service Design Process
 • Customer Journey Map
 • 3P’s In service Design

ช่วงบ่าย

 • หลัก 4T’s และ KANO MODEL
 • Work Shop ออกแบบการบริการ
 • สร้าง Procudure
 • Case Scenario / Group Share
 • Open heart


หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (แบบ 2 วัน) (Service Design For Better Work & Marketing – Standard Course) (SV-04/D2)ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ถ้าต้องการยกระดับการบริการอย่างเป็นรูปธรรม
 • หากองค์กรมีปัญหาการประสานงานในการทำงาน
 • หากพนักงานยังปฏิบัติงานบริการได้ไม่มีมาตรฐาน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาพนักงานขาดความเข้าใจในการทำงานบริการ
 • ต้องการเพิ่ม Service Mind ให้พนักงาน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!

วัตถุประสงค์

 • วิเคราะห์ปัญหาด้านการประสานงาน และการทำงานด้านบริการได้
 • มีแนวทางมองเห็นความต้องการลูกค้า และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้มากขึ้น
 • ออกแบบ มาตรฐานการบริการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้
 • สร้างความพึงพอใจในการรับบริการให้ลูกค้าได้สูงที่สุด
 • สร้างความพึงพอใจในการทำงานให้ตัวพนักงานเอง
 • ตรวจสอบ วัดผล และปรับปรุงระบบงานบริการได้อย่างเป็นระบบ
 • สร้างความเข้าใจในการประสานงานของแต่ละแผนกต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ
 • เฉพาะระดับหัวหน้างานขึ้นไป (จะได้ประสิทธิภาพมากกว่า)

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม (Classroom)
 4. การบรรยาย 30 %
 5. กิจกรรมกลุ่มอภิปรายและ Workshop 70%

ระยะเวลา

หลักสูตร 2 วัน / 12 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น. (ไม่จำเป็นต้อง 2 วันต่อเนื่องแต่ไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์)


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

วันที่ 1

ช่วงเช้า

 • Introduce Service Design
 • How to design service
 • Service Design Process
 • หลัก 4T’s และ KANO MODEL

ช่วงบ่าย

 • 3P’s In service Design
 • Customer Journey Map (Workshop)
 • Work Shop ออกแบบการบริการ (1)

วันที่ 2

 • Work Shop ออกแบบการบริการ (2)
  • การสร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
  • การเชื่อมต่อการประสานงาน
 • การสร้าง Procedure หรือมาตรฐาน

วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.