หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind)

ในโลกปัจจุบันที่ AI ก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว การบริการจึงกลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญในโลกขององค์กรธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คือ การให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ เพื่อลูกค้าซื้อซ้ำหรือบอกต่อ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า และขยายผลไปในวงกว้าง ในทางตรงข้าม หากพนักงานผู้ให้บริการให้บริการลูกค้าไม่ดี หรือไม่สามารถสร้างพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า ไม่มีใจบริการ (Service Mind) จะทำให้องค์กรมีโอกาสสูญเสียลูกค้า และเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อองค์กรในระยะยาว

ดังนั้นหากพนักงานผู้ให้บริการมีทักษะความสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า จะสะท้อนเป็นพฤติกรรมในการให้บริการที่สร้างความประทับใจสูงสุด ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อสินค้าและการบริการ เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ นำไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร

หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind) (SV-06)

อีกหนึ่งหลักสูตรเพื่อทักษะการบริการ (Service mind training) มุ่งเน้นด้าน “ทัศนคติ” การบริการ ที่อาจเป็นเรื่องเข้าถึงยากและปรับเปลี่ยนยากในตัวพนักงานที่ให้บริการทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพื่อให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการบริการที่ดีขึ้น
 • ต้องการให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • หยุด / ลด / ปรับปรุง ภาพพจน์ที่ลบต่อลูกค้าและงานบริการ
 • อยากพัฒนาเสริมสร้าง จิตสำนึกการทำงาน
 • หวังเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • มีส่วนช่วยพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรไปในทางที่ดี
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วัตถุประสงค์

 • ฝึกเพิ่มศักยภาพของตัวเองต่องานบริการ
 • ปรับ Mindset และสร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริการให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเกิดความรู้สึกที่ดีในการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • เสริมสร้างให้พนักงานมีแนวทางในการให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย
 • เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร และมีการประสานงานที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานส่วนบริการ
 • พนักงานทุกคนในองค์กร

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ
 • การบรรยายและ ฝึกปฏิบัติ Workshop ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย
  1. Awareness การตระหนักรู้
  2. Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง
  3. Alternative การมองเห็นทางเลือก
  4. Aim การตั้งเป้าหมาย
  5. Action Plan การวางแผนการลงมือทำ

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduction to Service – Service Mind
 • Mindset ในการบริการ
  • การให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติเชิงบวก
  • การสร้างบุคลิกภาพภายในด้วยทัศนคติเชิงบวก
  • แนวทางในการให้บริการเหนือความคาดหมาย
  • ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ให้บริการ

ช่วงบ่าย

 • การสร้างความประทับใจแรกพบ
 • เทคนิคการสื่อสารในการให้บริการ
  • หลัก 3Vs ในการสื่อสารกับลูกค้า
  • ภาษากาย ที่ใช้ในการบริการ
  • ทักษะการฟังในงานบริการ
  • การสื่อสารกับลูกค้าเมื่อไม่พึงพอใจ
 • การทำงานเป็นทีมในการให้บริการ
 • สรุป – ถาม ตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล  ผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในงานวิทยากร โดยอย่างยิ่งสายงานบริการ หัวหน้างาน และบุคลิกภาพ หนึ่งในวิทยากรที่องค์กรให้เกียรติไปบรรยายซ้ำบ่อยที่สุดคนหนึ่ง 🥰

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี  ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน PR (Public relation) CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กร และ หลายโรงแรม ทำให้ อ.พัท เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคน” และเข้าใจ “คนที่เป็นลูกค้า” ด้วยจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลแบบจับต้องได้เพื่อใช้กับทั้ง “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” 💞

🔗ดูประวัติวิทยากร

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากร อบรม Service Mind Training วิทยากร Team Building


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind)