หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Small Group Activities)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Small Group Activities)

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม SGA (Small Group Activities) สำหรับพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในด้านเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน หลายๆ บริษัท จึงมุ่งอบรมให้ความรู้กับพนักงานให้สามารถนำเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม Small Group Activities นี้ มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปแบบ ในทุกหน่วยงาน

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Small Group Activities) (IN-01)

ในการสร้างสิ่งแวดล้อมคุณภาพและการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อการดำเนินงาน SGA นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือและขั้นตอนต่างๆ เป็นอย่างดี สามารถให้คำปรีึกษา ชี้แนะ กับพนักงานหากเกิดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรมนี้ด้วย และต้องดำเนินการตัดสิน ในการประกวด มีรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสนใจ ซึ่งมีการรวมรวมไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว

เมื่อมีการใช้กิจกรรม Small Group Activities เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้ว จะพบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น และส่งผลต่อประสิทธิภาพต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากร ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดีอีกด้วยทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการพัฒนาศักยภาพฝ่ายผลิต ด้วย SGA
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร การจัดการงาน
 • องค์กรต้องการลดปัญหา ข้อขัดแย้ง ระหว่างกัน
 • พัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย QC 7 Tools
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
 • เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน
 • พนักงานฝ่ายผลิต
 • และผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะแบบกลุ่ม (Clusters) หรือ จัดโต๊ะคลาสรูม (Classroom)
 • การบรรยาย 45 %
 • เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 45%
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • องค์ประกอบของดำเนินงาน ต้นทุน กำไร และรายได้
 • การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร
 • แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • ความเป็นมาและความหมายของ กิจกรรม SGA
 • ประเภทของการทำกิจกรรม SGA
 • ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์ปัญหา
 • การดำเนินการแก้ไขป้องกันตามหลักการของ PDCA

ช่วงบ่าย

 • ขั้นตอนการจัดทำกลุ่ม Small Group Activities
 • Workshop 1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
 • Workshop 2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย)
 • เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA
  – หลักการทำงานเป็นทีม
  – เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  – เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
  – เทคนิคการเสนอผลงาน
 • Workshop 3 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
 • PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA
 • ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 • ตัวอย่างกิจกรรม SGA
 • Workshop4 การนำเสนอผลงาน SGA ของผู้เข้าอบรม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร และหลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรมพนักงานฝ่ายหลิต SGA Small Group Activities

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.