หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management)

มาตรฐานการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ของเสียย่อมเกิดขึ้นง่าย (Defect) และส่งผลกับต้นทุนโดยตรง โดยอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าจำนวนมาก หรือหลากหลายชนิด ควรต้องมีการสร้างมาตรฐานที่ดี อย่างไรก็ตาม นอกจากต้นทุนแล้ว ความพึงพอใจของลูกค้าก็มีส่วนหากมีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานเกิดขึ้น

ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ (Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสินค้าก่อนไปสู่ลูกค้าได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) อย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้อาจมีการต้องแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีก เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect) ส่วนหนึ่งนั้นคือการใช้ POKA-YOKE ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต

โดยสันนิษฐานนั้นมาจากการไม่เอาใจใส่ของพนักงาน ซึ่งต้องยอมรับว่าการผิดพลาดที่มากที่สุดในกระบวนการคือ “มนุษย์” แต่หากเราออกแบบให้ดี สามารถจะช่วยลดปัญหา และข้อผิดพลาดได้

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management) (IN-10)

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างให้คนเข้าใจ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพในการทำงาน ลดข้อผิดพลาดให้ไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อลดของเสียไปสู่ศูนย์ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการสร้างความตระหนักในการทำงานอย่างมีคุณภาพ
 • ต้องการส่งเสริมแนวคิดการทำให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ ให้กับพนักงาน
 • มีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ในด้านการลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ
 • องค์กร ต้องการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดผลผลิตที่สอดคล้องต่อการต้องการของลูกค้า
 • สร้างการพัฒนาองค์กร กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • สร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ
 • สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • สร้างแนวคิดในการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการในการทำงาน
 • เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 • เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 • ให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากความสูญเสียในกระบวนการผลิต
  – ระบบการผลิตและงานบริการ
  – ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน
  – ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตและบริการตามหลัก 4M
  – คุณภาพ คืออะไรในปัจจุบัน
  – จิตสำนึกด้านคุณภาพเพื่อการลดของเสีย
 • การควบคุมคุณภาพและเทคนิคการลดของเสียในการผลิต
  – การควบคุมคุณภาพของเสียเป็นศูนย์ (ZQC)
  – การเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานต่อการลดความผิดพลาด
  – อะไรทำให้เกิดของเสีย
  – ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการผลิตทั้ง 7 ระดับ

ช่วงบ่าย

 • เทคนิคการลดของเสียเป็นศูนย์ในการผลิต
  – ระบบ Poka Yoke และวิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke เพื่อลดของเสียเป็นศูนย์
  – เทคนิคการแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียเป็นศูนย์
  – กรณีศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yokeเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีศึกษา (Workshop)
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
  Workshop1 : การทำงานเป็นทีมเพื่อลดความผิดพลาด
  Workshop2 : ระดมสมองเพื่อลดของเสียเป็นศูนย์
  Workshop3 : ทำกิจกรรมกลุ่ม โดยการจำลองผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและหาวิธีการแก้ไข ด้วยการระดมสมองหาวิธีการที่ดีที่สุด และการนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ Zero defect management

1 thought on “หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management)”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.