ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ก.ค. – ก.ย. 62