อบรมบรรยายความรู้ Service Mind Training ให้นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล