วิทยากรอบรมพนักงาน อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมการทำงานเป็นทีม, อบรมหัวหน้างาน, การสื่อสาร, จิตสำนึกรักองค์กร, Service Mind วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง, และอีกหลายหลักสูตร

อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ

วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในด้านการ พัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง (Organization Development & Change) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management ) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) จากหลายองค์กรชั้นนำ
“คนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ถ้าได้รับพัฒนาที่จริงจัง และจริงใจ”

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.กร – ดร.รัชฎากร

อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ชีวิตคิดบวก แบบ SAR
 • เทคนิคการจัดทำ Job Description & KPIs
 • เทคนิคการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 • คนสำราญ งานสำเร็จ
 • HR for non HR
 • Service Mind
 • หัวหน้างานกับการสอนงาน
 • เทคนิคการจัดทำ Competency
 • Train the Trainer
 • การบริหารผลงาน
 • Team Building
 • อื่น ๆ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิ

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • วิทยากรรับเชิญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
 • ที่ปรึกษาวางแผนงานด้าน HRM, HRD
 • อดีต HRM, HRD Manager หลายองค์กร เช่น Kewpie (Thailand)
 • Learning & Development Manager : Thai Union Group
 • ออกแบบหลักสูตร และวางกลยุทธ์ ด้านงานพัฒนาบุคลากร

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด อบรมพนักงาน และ วิทยากร ทีมบิ้วดิ้ง
 • ที่ปรึกษาองค์กร ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วิทยากรอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • นักวิจัย และ เป็น Peer Review บทความวิชาการ

ผลงานวิทยากร*

 • องค์กรเอกชนชั้นนำ
 • บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จำกัด
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานชุมชน

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร อ.กร – ดร.รัชฎากร