วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

แนะนำวิทยากรอบรม หลักสูตร 5ส. , Kaizen, SGA , Poka-Yoke, Visual Control, TPM, TQM และหลักสูตรการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต, วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน พนักงานฝ่ายการผลิต

อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรผู้มุ่งเน้นนำประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านการประกันคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ และอีกหลากหลายด้านของสายงานผลิต อุตสาหกรรม โรงงาน เก็บเกี่ยว รวบรวมกลั่นกรองสู่เนื้อหาที่เข้าใจง่ายแต่ได้สาระ

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ทราย – วาสนา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • ISO9001, Quality management systems (requirements, Internal auditor)
 • ISO14001 ,Environmental management systems (requirements, Internal auditor)
 • QC Tools เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
 • KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 8D report
 • Control plan แผนการควบคุมคุณภาพ
 • FMEA การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • Quality awareness จิตสำนึกด้านคุณภาพ
 • PDCA Cycle
 • Fishbone diagram (Cause Analysis)
 • Why Why analysis
 • RCA (Root cause analysis)
 • 8 Waste ความสูญเสีย 8 ประการ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์
 • Certificate- QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor
 • Certificate- EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor
 • Certificate-Risk management
 • Certificate-Supply chain management
 • Certificate-Leadership management

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • วิทยากรรับเชิญหน่วยงานรัฐ และเอกชน
 • ที่ปรึกษาระบบการจัดการด้านคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทเอกชน
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer) บริษัทเอกชน
 • วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)บริษัทเอกชน
 • Supplier Technical Assistant Engineerบริษัทเอกชน
 • วิศวกรฝ่ายออกแบบ (Design Engineer)บริษัทเอกชน

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด อบรมพนักงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทเอกชน
 • ที่ปรึกษาระบบการจัดการด้านคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิทยากร*

 • บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
 • บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
 • บริษัท ที.ไอ.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ไทยคาร์ตอน (รังสิต) เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
 • บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
 • บริษัท เวลแมน จำกัด
 • บริษัท อาร์เค (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม
 • บริษัท ซีโนไทย กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ซีโนไทย มารีน โปรดักส์ จำกัด
 • องค์กรภาครัฐและเอกชน อื่น ๆ

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร อ.ทราย – วาสนา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร
วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร