ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง เม.ย – มิ.ย. 62