ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ม.ค. – มิ.ย. 63