ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ต.ค. – ธ.ค. 62