ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ม.ค. – มี.ค. 62