ทีมบิ้วดิ้ง คืออะไร

Home » รับจัดทีมบิ้วดิ้ง » ทีมบิ้วดิ้ง คืออะไร

ทีมบิ้วดิ้ง คืออะไร และอะไรคือความหมายของคำว่า Team Building หรือกลุ่มสัมพันธ์ที่หลายๆ องค์กรให้ความสนใจ ไม่ใช่เพียงเฉพาะ บริษัท หรือพนักงาน หน่วยงานต่างๆ เท่านั้น แต่ทีมงาน กลุ่มสมาชิกใดๆ ก็ต่างเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งกันทั้งสิ้น ในส่วนนี้ เราจะพามารู้จักความหมายของคำว่า ทีมบิ้วดิ้ง และการจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งที่ดี กัน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ความหมาย

คำว่า Team Building นั้นก็จะมีความหมายตรงตัวว่า “การสร้างทีม” หรือ “ทีมสัมพันธ์” ผ่านกระบวนต่างๆ ที่คิด ออกแบบมา เพื่อให้มีการใช้กระบวนการ วิธีการต่างๆ ในการให้บุคคล กลุ่มคน ได้เกิดการพัฒนากันในหลายๆ ด้าน เช่น พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ความสามัคคี, การยอมรับ, ความเป็นผู้นำ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, และการทำงานเป็นทีม โดยอาศัยสถานการณ์ต่างๆ ที่วิเคราะห์จากแนวคิดต่างๆ ให้ได้ผลออกมา ตรงตามประโยชน์ เป้าหมายที่ต้องการ

ทีมบิ้วดิ้ง คืออะไร

สำหรับเราแล้วในที่นี้จะหมายถึง การทำให้กลุ่มคน กลุ่มหนึ่ง กลุ่มใดก็ตาม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เริ่มจากสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างตัวบุคคล ลดช่องว่างจากตำแหน่ง หน้าที่การทำงาน เปิดใจ เปลี่ยนมุมมอง คลายความขัดแย้งในกลุ่มคนหรือองค์กร ที่จะส่งผลตรงไปถึงการทำงาน สร้างความสามัคคี ความร่วมมือ การระดมความคิด ประตูสู่การสื่อสาร ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย ร่วมกัน ซึ่งต้งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างดี ผ่านรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ กลุ่มคน สถานที่ และเป้าหมาย ที่เรายึดตามลักษณะและกระบวนการตามหลักการ “การจัดกิจกรรมที่ดี” ของเรา

(บทความสงวนลิขสิทธิ์ Creative Commons 3.0 )

การจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งที่ดี

ในการจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งที่ดีนั้น แนะนำว่าต้องมีการวางแผนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ และกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยในลักษณะกิจกรรมต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้

 1. ละลายพฤติกรรม : ที่ ไม่ใช่แค่บังคับเต้น!!! การเต้นเป็นการทำให้ผ่อนคลายสนุกสนาน เป็นส่วนหนึ่งของการละลายพฤติกรรมได้จริง แต่มีไม่น้อยที่ตกอยู่ในสภาพบังคับจิตใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออก ส่วนนี้ทำให้เกิดการอคติต่อต้านการทำทีมบิ้วดิ้งพอสมควร ด้วยผู้จัดที่ไม่เข้าใจถึงความสำคัญในส่วนนี้ แท้จริงแล้วการละลายพฤติกรรมเป็นกระบวนการแรก เพื่อการลดช่องว่างระหว่างกัน เมื่อรู้สึกผ่อนคลาย ลดกำแพง จะทำให้เกิดการเปิดรับกันภายในทีม และเป็นการเริ่มต้นเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆ ได้ง่ายขึ้นต่อไป
  Team Building คืออะไร คือการละลายพฤติกรรม
 2. ทำความรู้จักกัน : เป็นส่วนที่จำเป็นของการสร้างทีม เพราะสามารถเปิดโอกาสให้คนที่ไม่คุ้นเคยกัน หรือเพิ่งพบกันครั้งแรก ได้มีโอกาสทักทาย พูดคุยหรือทำความรู้จักกันเสียตั้งแต่ในตอนนี้ รวมถึงกลุ่มคนที่อาจคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้พูดคุย หรือยังมีกำแพงบางอย่างต่อกัน ให้คลายลง และมีสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
  team building คือ การได้รู้จักกัน
 3. มีเป้าหมายร่วมกัน : เมื่อมีกลุ่ม มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จุดประสงค์ต่อไปของทีม นั่นคือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การใช้สถานการณ์ การแข่งขัน การสร้างกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมหนึ่งๆ ที่มีกติกา มีผู้แพ้ ผู้ชนะ ย่อมทำให้ทีม เกิดความรู้สึกร่วมกันได้ โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันเพื่อการเอาชนะในแบบที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำในทีม
  Team Building คืออะไร การมีเป้าหมายร่วมกัน
 4. มีการสื่อสารกันภายในกลุ่ม : ในการทำกิจกรรมเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดี ย่อมต้องให้มีการวางแผน แบ่งหน้าที่ และในส่วนนี้กิจกรรมของทีมบิ้วดิ้ง ก็ควรออกแบบมาให้มีการสื่อสารกันภายในกลุ่ม เกิดการยอมรับความคิดเห็น และความร่วมมือกันต่อไป
  Team Building คืออะไร เกิดการสื่อสาร
 5. ได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน / แสดงความคิดเห็น : ในแต่ละเกมส์ทีมบิ้วดิ้ง หรือกิจกรรมนั้นจะต้องมีส่วนหนึ่งของรูปแบบที่ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงออก ในการแสดงความคิดเห็น อาจผ่านกระบวนการแก้ปัญหา หรือสร้างไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้ เหล่านี้จะทำให้เกิดการยอมรับ การเชื่อใจ และมุมมองต่อทีม ต่อบุคคลดีขึ้นได้ด้วย นี่คือส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาต่อยอดกลับไปสู่การทำงานจริงได้
  Team Building คืออะไร ได้แก้ปัญหา แสดงความเห็น
 6. สร้างความสามัคคี และเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกัน : เป้าหมายหลักของคำว่า Team Building คือการสร้างความสามัคคี และเพิ่มศักยภาพคำว่า ทีมให้ดียิ่งขึ้น หากกระบวนการ 1-5 ที่ผ่านมาสัมฤทธิ์ผลแล้ว คำว่าสามัคคีจะเกิดขึ้นไม่ยาก และเมื่อความสามัคคีมีขึ้นมาได้ ศักยภาพของคำว่าทีม ในการทำงานร่วมกันก็จะเกิดขึ้นตามมา
  Team Building คืออะไร สร้างความสามัคคี เพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกัน
 7. สร้างทัศนคติที่ดี : จากกระบวนการที่กล่าวมาแล้ว จะสำเร็จไม่ได้หากขาดทัศนคติที่ดี สิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มจากตนเองตั้งแต่ ทีมผู้จัด วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง และวิธีการส่งต่อ ถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วม ผู้ทำกิจกรรม ให้เกิดความสร้างสรรค์ สามัคคี และได้ดังจุดประสงค์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป
  Team Building คืออะไร สร้างทัศนคติที่ดี

ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วคือ ความหมาย และการแนะนำเกมส์ กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง ที่ดี ว่าควรมีรูปแบบ พื้นฐาน โครงสร้างอย่างไร การใช้กิจกรรมเดียวกัน เกมส์เดียวกัน แต่แตกต่างในการออกแบบวางแผน จัดลำดับ การเกริ่นนำ การสรุป การกระตุ้น (Motivation) ที่ดี และถูกต้อง ก็ไม่อาจได้ผลลัพธ์ ที่เหมือนกัน ดังเช่น การทำกิจกรรมที่คนดูขำ แต่คนเล่นเครียด เช่นนี้ก็อาจสร้างรอยด่างในจิตใจได้ต่อไปในอนาคต

ทำไมเราต้องจัดทีมบิ้วดิ้ง / ข้อดีของการจัดทีมบิ้วดิ้ง

การจัดทีมบิ้วดิ้ง หรือกลุ่มสัมพันธ์ มีความจำเป็น หรือความสำคัญหรือไม่อย่างไร ทำไมเราจึงต้องจัด หรือมีข้อดีอย่างไร จะนำเสนอดังต่อไปนี้

 • ผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างการทำงาน : เป็นประโยชน์แรกที่ได้รับในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่จำเพาะกลุ่มสัมพันธ์ แต่กีฬาสี การจัด CSR, Happy 8 หรืออื่น ๆ ในแบบที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมสนุกสนาน ล้วนช่วยให้มีการผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นอย่างดี
 • ละลายพฤติกรรม : ดังที่บอกไปแล้วว่าคืออะไรจากหัวข้อก่อนหน้านี้ ประโยชน์ก็เพื่อลดกำแพง เปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อกัน เพราะหากอยู่แต่ในภาวะการทำงาน บุคลากร หรือทีมงานมักจะเห็นกันในมุมเดียว หรือมีการขัดแย้งกันในเรื่องงาน หากได้มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงอื่น จะเกิดมุมมองใหม่ระหว่างกันได้ง่ายขึ้น
 • ได้รู้จักกันมากขึ้น : ด้วยบุคคลย่อมมีบุคลิกนิสัยบางอย่างแตกต่างกัน เช่น การเป็น introvert (เก็บตัว) และ extrovert (เปิดเผย) หลายคนจึงไม่ชอบที่ทำความรู้จักบุคคลอื่น หรือทำตัวให้บุคคลอื่นไม่กล้าเข้าหามากนัก นี่จึงเป็นโอกาสดีที่จะให้บุคลากรได้มีโอกาส ทักทาย พบปะกัน เพราะจะมีส่วนให้การทำงาน ประสานงานระหว่างแผนกดีขึ้น
 • ลดช่องว่างของปัญหา : การได้รู้จักกันมากขึ้น ได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น ทั้งใน และนอกแผนก จะทำให้ปัญหาที่มี ปรับเปลี่ยนเป็นการพูดคุยกันที่ง่ายมากขึ้นหลังการจัดกิจกรรม
 • สร้างความสามัคคี : ด้วยกิจกรรมที่หากออกแบบมาดี รูปแบบที่ดี ผู้จัดที่ดี ทีมงานจะมีส่วนร่วมกันในการทำสิ่งหนึ่ง สร้างความสมัครสมานสามัคคีได้ไม่ยาก
 • สร้างค่านิยมองค์กร : เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะสอดแทรก ค่านิยมองค์กร Core Value ให้ได้เห็น ได้เข้าใจ หรือจดจำ ในความเป็นองค์กร
 • แสดงออก สะท้อนปัญหา : นอกจากประโยชน์ต่าง ๆ ยังสามารถใช้โอกาสในการทำกิจกรรมที่ดี เพื่อสะท้อนปัญหา สะท้อนความสามารถของบุคคล แสดงภาวะผู้นำ กระทั่งเป็นโอกาสเปิดใจ ให้กับหลาย ๆ คนในด้านความสัมพันธ์ และการทำงานที่ดีได้อีกด้วย

ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ที่แอบแฝง และเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สำคัญ แต่เราอาจมองไม่เห็นในทันที หรือคิดว่ามันไม่ชัดเจนพอ แต่มันสร้างขึ้นได้จริง ๆ ภายในจิตใจของพนักงาน และทีมงาน หวังว่าจะเป็นบทความที่ให้ความรู้เรื่องทีมบิ้วดิ้ง กลุ่มสัมพันธ์ อันเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน

แสดงความคิดเห็น - ถาม - ตอบ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.