หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)

อีกหนึ่งหลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ผู้จัดการ เมื่อองค์การรับบุคลากรเข้ามาแล้ว ระบบการดูแลพนักงานใหม่ On boarding และ Mentor เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะดูแลรักษาพนักงานใหม่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การเตรียมแผนการ On Boarding และ การมีพี่เลี้ยง หรือ Mentor ที่ดีที่ให้การดูแล เอาใส่ใจ สอนงานที่ครบถ้วน ชัดเจน มีคุณภาพ จะสามารถรักษาและดึงดูดพนักงานไว้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกับองค์การได้

ซึ่งการดูแลทีมงานนี้ อาจสามารถทำต่อเนื่องไปได้ ใช่เพียงแต่กับพนักงานใหม่ การคอยดูแล ควบคุมอย่างต่อเนื่องก็มีส่วนช่วยในหลายด้าน ทั้งการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาและการเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานอีกด้วย 

หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program) (LE-07)

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ได้เข้าใจหลักการ มีความรู้แนวคิด และมีโปรแกรมที่ดีในการดูแลทีมงาน การเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพเต็มที่ในการทำงานต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้หัวหน้า/ผู้จัดการ มีการดูแลทีมงานอย่างมีแบบแผน จัดเป็นโปรแกรม
 • ต้องการให้หัวหน้า/ผู้จัดการ ประสานงาน และทำงานกับลูกทีมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อให้หัวหน้า/ผู้จัดการ เข้าใจและดึงศักยภาพของพนักงานใหม่ และเก่าออกมาได้เต็มที่
 • สานสัมพันธ์การทำงานระหว่างบุคคลได้ดีขึ้น
 • ต้องการสร้างวัฒนธรรม และการสื่อสารระหว่างองค์กรดีขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์การ (On Boarding and Mentoring System)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการทำแผนงาน On boarding & Mentoring System ที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในการดูแลรักษาและเป็นพี่เลี้ยงพนักงานไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ลดปัญหาการลาออกได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (Line Manager)
 • รอง, ว่าที่ หัวหน้างาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
 6. รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน Workshop, Brainstorming, Game, Video

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Onboarding Program ต่างกับการ Orientation อย่างไร
 • Mentoring คืออะไร
 • ผู้รับชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ On boarding & Mentoring
 • การจัดทำแผนงาน Onboarding & Mentoring และกิจกรรมที่ควรมี
  – แผนงาน 7 วันแรก
  – แผนงาน 30 วัน
  – แผนงาน 90 วัน
  – แผนพัฒนาเชื่อมโยงกับ Career Path Development Plan
 • Workshop

ช่วงบ่าย

 • รูปแบบลักษณะ Mentor ในองค์กร
 • คุณสมบัติ Mentor
 • เข้าใจความแตกต่างของ Mentee และวิธีการดึงศักยภาพคนแต่ละลักษณะ
 • เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงโดยใช้ TAPS Model ร่วมกับการโค้ชและการฟัง
 • Workshop
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ชัญญชิตา

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย   จากประสบการณ์ทำให้เป็นวิทยากรที่ รู้ลึก รู้จริง ด้วยการทำงานด้านบุคคลทั้ง HRM ,HRD, KM กว่า 20 ปี ในหลายหน้าที่ และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ สะสมมาจนวันนี้ วันที่ตั้งใจเผยแพร่ ทั้งในฐานะ โค้ช ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้วยความเต็มที่ เต็มใจ และถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ 🤗

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.