หลักสูตรพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับหัวหน้างาน (Coaching and Feedback for Leaders)

หลักสูตรพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับสำหรับหัวหน้างาน (Coaching and Feedback for Leaders)

หลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการ บทบาทการเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่ดี รวมถึงเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารทีมงานส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวก

หลักสูตรการพัฒนาและสร้างคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ

หลักสูตรการพัฒนาและสร้างคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ (Developing excellent service quality)

หลักสูตรเพื่อการบริการหลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้การบริการ เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาการบริการที่ยั่งยืน

หลักสูตรส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพทีมด้วยสัตว์สี่ทิศ

หลักสูตรส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพทีมด้วยสัตว์สี่ทิศ (Efficient Teamwork by 4 Animals Personality)

หลักสูตรออกแบบมาเพื่อสร้างประสิทธิภาพของทีม ให้มีความเข้าใจตัวเอง และเริ่มเข้าใจผู้อื่น สามารถพัฒนามิติสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้

หลักสูตรการพัฒนา 12 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรการพัฒนา 12 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรการพัฒนา 12 อุปนิสัยสู่ความสำเร็จขององค์กร ออกแบบเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี สลายอุปนิสัยที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน และการพัฒนาขององค์กร

หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับผู้นำสายงานอื่น (Finance for non-Finance)

หลักสูตรการบริหารการเงินสำหรับผู้นำสายงานอื่น (Finance for non-Finance)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับงบการเงินและความหมายของอัตราส่วนทางการเงิน เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้อมูลทางการเงินซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมตามเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรการสื่อสารค่านิยมองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กร (Core Values Communication)

หลักสูตรการสื่อสารค่านิยมองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กร (Core Values Communication)

หลักสูตรนี้พยายามช่วยให้เกิดกระบวนการสื่อสารที่ดี สามารถนำ “ค่านิยมองค์กร” (Core Values) ให้เกิดการตระหนักและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

หลักสูตรเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)

หลักสูตรเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)

หลักสูตร Advance Excel พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel ที่ใช้แต่พื้นฐานสามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ เพิ่มเทคนิค ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานต่อไป

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนหรือวิทยากรภายใน (Train the trainer)

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนหรือวิทยากรภายใน (Train the trainer)

หลักสูตร Train the trainer จึงมีความจำเป็นต่อผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือบุคลากรบางฝ่ายที่มีความรู้เฉพาะด้าน เพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ทัศนคติการเป็นวิทยากร/ผู้สอน ไปจนเทคนิคขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นมีศักยภาพในการที่จะถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ออกไปในองค์กรให้เกิดการพัฒนาในภาพรวม

หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป (Marketing for non Marketers)

หลักสูตรการตลาดพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะพนักงานทั่วไป (Marketing for non Marketers)

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่กว้างขึ้นแก่บุคลากรในองค์กรเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสที่จะสร้างสรรค์แนวคิดและศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด

หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique)

หลักสูตรเทคนิคและแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบลีน (Lean principles and management technique)

สร้างแนวคิดและเทคนิคการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาด้วยแนวคิด LEAN

หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการเรียนรู้เทคนิคการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการขาย, ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, หรือผู้กำหนดนโยบายขายในองค์กร

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นเติมเต็มการขายให้รอบด้าน สำหรับนักขายทั้งมือเก่า มือใหม่ ให้มือใหม่ได้เรียนรู้ ให้มือเก่าได้ทบทวนและพัฒนา เพื่อก้าวสู่สุดยอดนักขายมืออาชีพดาวเด่นประจำองค์กร

หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI)

หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI)

หลักสูตรที่เรียนรู้ผ่าน Type Theory จะทำให้ได้เรียนรู้บุคลิกภาพของตัวเองไปพร้อมกับเข้าใจ บุคลิกภาพของคนอื่น ความแตกต่างของความถนัด สไตล์การทำงาน การพัฒนาตัวเอง

หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรทัศนคติผู้นำและจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรมผู้นำที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้นำให้เข้าใจเรื่องคนมากขึ้น มีทัศนคติที่แตกต่างและเปิดกว้าง เมื่อเข้าใจมากขึ้น ย่อมสามารถทำให้บริหารจัดการทีมงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปตามลำดับ

หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อลดข้อผิดพลาดเพิ่มการพัฒนา (Risk and Opportunities assessment)

หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงและโอกาส เพื่อลดข้อผิดพลาดเพิ่มการพัฒนา (Risk and Opportunities assessment)

หลักสูตรที่มุ่งหวังให้นำมาประยุกต์ใช้กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการจัดการ ณ ขณะนั้น

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course - KYT)

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน-KYT (Safety Awareness Training Course – KYT)

หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานและสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย ด้วยเทคนิค KYT เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและองค์กรต่อไป

หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

หลักสูตรข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 requirements)

หลักสูตร ISO 14001:2015 มาตรฐานสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขององค์กร ที่ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย

หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN - Continuous improvement)

หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN – Continuous improvement)

หลักสูตร ไคเซ็น (Kaizen) ที่มีที่มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการบริหารกิจกรรมเชิงคุณภาพ ที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก รู้จักและสื่อสารกันในระดับสากล นี่จึงเป็นหลักสูตรที่ควรให้พนักงานทุกคน โดยอย่างยิ่งในกิจการฝ่ายการผลิต

หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report - 8 Disciplines of Problem Solving)

หลักสูตรการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาด้วย 8Ds Report (8Ds Report – 8 Disciplines of Problem Solving)

หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานโดยอย่างยิ่งในเรื่องการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไปจนถึงป้องกัน ด้วยเครื่องมือ 8Ds Report (8 Disciplines) ให้พนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป

หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการที่ประทับใจ (Communication Skills for Customer Service)

หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการที่ประทับใจ (Communication Skills for Customer Service)

หลักสูตรการสื่อสารในงานบริการสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหัวใจการบริการ (Service Mind) เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่า (Value added) ให้กับองค์กรได้ หากสื่อสารประทับใจ ลูกค้าก็จะยินดีที่จะใช้บริการต่อไปในอนาคต

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

หลักสูตรการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้างานโรงงาน หรือสายการผลิต ลดต้นทุนโดยเฉพาะ

หลักสูตรยอดนิยมหนึ่งของพนักงานโรงงาน หรือสายการผลิตนั่นคือหลักสูตรไคเซ็น (Kaizen) สำหรับหลักสูตรนี้ประยุกต์และออกแบบมาให้เหมาะสมกับสายงานโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

หลักสูตร ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรยอดนิยมหนึ่งของพนักงานโรงงาน หรือสายการผลิตนั่นคือหลักสูตรไคเซ็น (Kaizen) สำหรับหลักสูตรนี้ประยุกต์และออกแบบมาให้เหมาะสมกับสายงานโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ TQM : Total Quality Management for Logistics

หลักสูตรการจัดการคุณภาพโดยรวมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และการผลิต TQM : Total Quality Management for Logistics

หลักสูตรนี้นอกจากจะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม TQM แล้ว ยังเสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจหรือส่วนงานที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

หลักสูตรสร้างทีมงานที่ได้ใจ ได้ประสิทธิภาพด้วย DISC Model (Building Great Team with DISC Model)

หลักสูตรสร้างทีมงานที่ได้ใจ ได้ประสิทธิภาพด้วย DISC Model (Building Great Team with DISC Model)

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้หลักการ D.I.S.C. Model ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างทีมงานที่ทั้งได้ใจ และได้ประสิทธิภาพไปพร้อมกัน เพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ JOB DESCRIPTION และการกำหนด KPIs ยุคใหม่

หลักสูตรอบรมหัวหน้างานและพนักงานเพื่อให้จัดทำ Job Description และกำหนด KPIs แบบยุคสมัยใหม่ ที่สามารถลดปัญหาการทำงาน การประสานงาน และการประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรมาตรฐานการบริการ service design service mind

หลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ (Service Standard)

เป็นหลักสูตรสำหรับงานบริการ เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาพนักงาน และต่อยอดกับเรื่อง Service mind ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix)

หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix)

หลักสูตรที่ออกแบบมามากกว่าพื้นฐานงานขาย แต่รวมไปด้วยประสบการณ์ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการให้ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และทัศนคติของการปิดการขายให้พัฒนาในแบบก้าวหน้า

หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind)

หลักสูตรพัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Service in mind)

อีกหนึ่งหลักสูตรเพื่อทักษะการบริการ (Service mind training) มุ่งเน้นด้าน “ทัศนคติ” การบริการ ที่อาจเป็นเรื่องเข้าถึงยากและปรับเปลี่ยนยากในตัวพนักงานที่ให้บริการ

หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิต (ADVANCE TPM FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT)

หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิต (Advance TPM for Productivity improvement)

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเป็นคำตอบที่ดีขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการเพิ่มความสามารถในการเดินเครื่องได้ตลอดเวลาของเครื่องจักรผ่านกิจกรรม TPM ที่ในระหว่างการอบรมจะมีแบบฝึกหัด ตัวอย่าง และการระดมสมองของผู้เข้าร่วมการอบรมเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรม เพื่อเป้าประสงค์หลักของการเป็น World Class Manufacturing

หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย