หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นให้นำไปใช้ได้จริง เพราะบุคลิกภาพ (Personality) เป็นสิ่งแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงพนักงานส่วนหน้า (Front Office) เท่านั้น แต่สะท้อนได้ถึงภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจองค์กรได้

การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรจึงจำเป็น และองค์กรควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และยกระดับองค์กร โดยอย่างยิ่งภาพพจน์ในทุกวันที่ ที่อาจสื่อสารไปได้ทั้งผู้พบเห็นโดยตรง และบนโลกออนไลน์

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development (C-04)

หลักสูตรที่ออกแบบเน้นเชิงปฏิบัติ เพื่อปรับ พัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งภายนอก และภายใน เช่น การพัฒนาด้านการแต่งกาย การเลือกใช้ การหันมาปรับปรุงดูแลตนเอง เช่น หน้าตา ทรงผม และการแสดงออกต่างๆ กริยา ท่าที ต่อสาธารณชน รวมถึงการสื่อสารทางวาจา คำพูด และบุคลิกภาพทั้งหมด ที่สามารถส่งผลต่อทัศนคติต่อการทำงาน เพื่อร่วมงาน และลูกค้าได้ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้พนักงาน บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
 • ต้องการให้พนักงาน บุคลากรมีความมั่นใจในตนเอง
 • สร้างภาพพจน์ให้กับพนักงาน ทีมงาน บุคลากร
 • ต้องการสร้างภาพพจน์ ภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
 • หลักสูตรไม่ตึงเครียด มีกิจกรรมและ Workshop

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาบุคลิภาพโดยรวม
 • ปรับใช้ได้จากเรื่องง่ายในชีวิตประจำวัน เช่นการแต่งกาย แต่งหน้า เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสม เป็นต้น
 • พัฒนาการบุคลิกท่าทาง การแสดงออกที่เหมาะสมกับเวลา กาลเทศะและสถานที่
 • สร้างเสริมการสื่อสารที่ดี ในการใช้คำพูด การเจรจา ติดต่อประสานงานภายนอก
 • สร้างภาพพจน์ที่ดีในทุกด้านๆ ต่อการแสดงออกในที่สาธารณชน
 • ให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง ทั้งด้านสุขภาพ อารมณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน
 • การดูแลตัวเองในระยะยาว และมั่นคง

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานส่วนการบริการ
 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 3. จัดโต๊ะ Theatre หรือ U-Shape
 4. การบรรยาย 30 %
 5. กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการคลิ๊ก >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

 • Introduce Personality
 • Personality development
 • How to develop personality
 • External personality
  – Dressing
  – Make up
  – Skin care
  – Manner
 • Internal personality
 • Emotion
 • Positive thinking
 • Work shop
  Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.หนูนา - ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.หนูนา – ดร.นทษร สุขสารอมรกุล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการดูแลภาพลักษณ์ ผู้ซึ่งมีทั้งประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับจากผลงานการอบรมมากมายให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใครเจอต่างก็บอกว่าไม่แปลกใจเลย 😍

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล  ผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในงานวิทยากร โดยอย่างยิ่งสายงานบริการ หัวหน้างาน และบุคลิกภาพ หนึ่งในวิทยากรที่องค์กรให้เกียรติไปบรรยายซ้ำบ่อยที่สุดคนหนึ่ง 🥰

🔗ดูประวัติวิทยากร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการอบรมพนักงาน หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

1 thought on “หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.