หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization)

หลายองค์กรในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แม้ว่าจะมีพนักงานหลายส่วนอาจไม่จำเป็นต้องพูดหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ แต่หลายครั้ง เอกสารต่าง ๆ หรือการสื่อสารจากส่วนอื่นก็ยังคงมีเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า หรือ ผู้บริหารต่างชาติ ก็ทำให้มีความจำเป็นต้องเข้าใจได้บ้าง ทั้งนี้ พนักงานหลายคน อาจพอที่จะฟัง และพูด ได้ดี แต่สำหรับการเขียนแล้วกลับเป็นเรื่องยาก ซึ่งการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่จำเป็นเช่น การเขียนจดหมาย Email บันทึกข้อความภายใน (Memo) นั้นสามารถช่วยทำให้ความเข้าใจเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กรได้

ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารข้อความตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงประเด็น ประหยัดเวลา ส่งผลให้การรับทราบ การประสานงาน การตอบกลับจากผู้รับสารอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ดีได้ต่อไปอีกด้วย

หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization) (C-12)

หลักสูตรการสื่อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร จึงมีความจำเป็นสำหรับหลาย องค์กร, หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน ภาพลักษณ์ และพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกันทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพราะทุกการสื่อสารสำคัญ
 • หากอยากดูเป็นมืออาชีพ อยากยกระดับ การเขียน/อ่านเป็นจุดเริ่มที่ดีในการพัฒนาทางภาษา
 • ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับพนักงาน
 • ต้องการยกระดับภาพพจน์ขององค์กร
 • ต้องการการสื่อสารสองทางที่ดีขึ้นในหลายสถานการณ์
 • ต้องการให้พนักงานเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบต่าง ๆ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารในองค์กร
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ
 • องค์กรที่ต้องการยกระดับการสื่อสารของพนักงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 60 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 6. รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน Workshop, Brainstorming, Game, Video

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ความจำเป็นและความสำคัญ
 • หลักการพื้นฐานที่สำคัญในการเขียน
 • หลักการเขียน CSC
 • เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  – การตั้ง Headline ที่ตรงประเด็น
  – การเริ่มต้น Intro
  – เนื้อเรื่อง (Content )
  – บทสรุปและจุดประสงค์ที่ต้องการ (Conclusion and request )
 • Workshop

ช่วงบ่าย

 • ภาษาที่เหมาะสม, มารยาทและข้อควรระวัง
 • การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
  – การแจ้งข้อมูล
  – การนัดหมายการประชุม
  – การยืนยันการนัดหมาย
  – การยกเลิกหรือการเลื่อนการนัดหมาย
  – การเชิญเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
  – การตอบกลับจม.เชิญ
  – การแสดงความขอบคุณ
  – การแนะนำพนักงานใหม่
  – การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ
  – การประกาศหยุดงาน
  – การตักเตือน
 • Workshop : การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สรุปการเรียนรู้

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ชัญญชิตา

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย   จากประสบการณ์ทำให้เป็นวิทยากรที่ รู้ลึก รู้จริง ด้วยการทำงานด้านบุคคลทั้ง HRM ,HRD, KM กว่า 20 ปี ในหลายหน้าที่ และหลายกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ สะสมมาจนวันนี้ วันที่ตั้งใจเผยแพร่ ทั้งในฐานะ โค้ช ที่ปรึกษา และวิทยากร ด้วยความเต็มที่ เต็มใจ และถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ 🤗

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.