หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการที่ประทับใจ (Communication Skills for Customer Service)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการที่ประทับใจ (Communication Skills for Customer Service)

แม้โลกปัจจุบันเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่ในหลายด้านของการทำงาน ธุรกิจต่าง ๆ กมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยและทดแทนในหลายส่วนไม่เว้นกระทั่งการสื่อสาร แต่สำหรับธุรกิจบริการ หรือส่วนงานการบริการลูกค้า ความเหนือกว่าในงานบริการนั้นอย่างไรก็ยังต้องใช้คน หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในงานบริการที่ดี จึงจะสร้างความได้เปรียบ เพราะหัวใจการบริการ (Service Mind) เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่า (Value added) และสร้างกำไรเพิ่มให้กับองค์กร อีกทั้งยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย และการสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจเป็นปัจจัยหลักของงานบริการ ในการที่จะสร้างทั้งความประทับใจและไม่ประทับใจได้ในคราวเดียว และหลายครั้งการสื่อสารในการบริการที่ดีอาจเกิดขึ้นในรูปแบบดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ตามแต่บุคคลหรืออารมณ์สถานการณ์ ซึ่งหากการสร้างมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ก็ไม่อาจแน่ใจได้เลยว่ามีการบริการที่ดีหรือไม่

หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการที่ประทับใจ
(Communication Skills for Customer Service) (SV-07)

หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการจึงพยายามที่จะตอบโจทย์ในการสร้างความประทับใจ และสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงานด้านบริการให้กับพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วม เพื่อให้ทั้งได้เปรียบ สร้างโอกาส และนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อลูกค้าโดยตรงและการแข่งขันในอนาคตทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้พนักงาน พัฒนาการสื่อสารต่อลูกค้า
 • เพิ่มโอกาสการซื้อซ้ำ ความประทับใจ กลับมาใช้บริการ
 • พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการบริการที่ดีขึ้น
 • พนักงาน ทีมงาน บุคลากร มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • หยุด / ลด / ปรับปรุง ภาพพจน์ที่ลบต่อลูกค้าและงานบริการ
 • พัฒนาเสริมสร้าง จิตสำนึกการทำงาน (Service Mind)
 • เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรไปในทางที่ดี
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วัตถุประสงค์

 • เพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับพนักงานในองค์กร
 • ยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • สร้าง/เพิ่ม มาตรฐานด้านการสื่อสารในการบริการ
 • ส่งเสริมแนวคิด Customer Centric
 • เสริมสร้างให้พนักงานมีแนวทางในการให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย
 • เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร และมีการประสานงานที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานส่วนบริการ
 • พนักงานทุกคนในองค์กร

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduction to Communication/Service
 • หลักการสื่อสาร
  • ภาษาพูด
  • ภาษากาย
  • ข้อความ
 • เทคนิคการสื่อสารทางไกล

ช่วงบ่าย

 • เทคโนโลยีกับการสื่อสาร
 • เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจลูกค้า
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • Case Scenario / Group Share
 • สรุป – ถาม ตอบ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากร อบรม Service Mind Training วิทยากร Team Building

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี  ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน PR (Public relation) CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กร และ หลายโรงแรม ทำให้ อ.พัท เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคน” และเข้าใจ “คนที่เป็นลูกค้า” ด้วยจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลแบบจับต้องได้เพื่อใช้กับทั้ง “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” 💞

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรทักษะการสื่อสารเพื่องานบริการที่ประทับใจ (Communication Skills for Customer Service)