หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI)

“อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น ทำงานร่วมกันเหนื่อยน้อยลง ด้วยการเข้าใจบุคลิกภาพ ผ่านเครื่องมือ MBTI”

เพราะการเข้าใจในความแตกต่างของบุคลิกภาพและนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ช่วยให้สมาชิกเห็นคุณค่าของทีม เข้าใจความชอบและจุดแข็งที่หลากหลายภายในทีม การตระหนักและให้คุณค่ากับรูปแบบการสื่อสารของแต่ละบุคคลวิธีการตัดสินใจและวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันนี้ทำให้สมาชิกในทีมสามารถพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้และยังช่วยให้ทีมสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละคน ช่วยให้หัวหน้างานสามารถสร้างกรอบหรือ framework สำหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  

เพราะการเรียนรู้ผ่าน Type Theory จะทำให้ได้เรียนรู้บุคลิกภาพของตัวเองไปพร้อมกับเข้าใจ บุคลิกภาพของคนอื่น ความแตกต่างของความถนัด สไตล์การทำงาน การพัฒนาตัวเอง จนไปถึงวิธีการปรับตัวเข้ากับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันและการทำ team building ด้วย MBTI ยังช่วยจัดการกับข้อขัดแย้ง  (conflict) อย่างสร้างสรรค์ด้วยการทบทวนตนเองและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของตนซึ่งนำไปสู่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI) (C-13)

หลักสูตรที่ออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการรับรองด้าน MBTI เครื่องมือที่เป็นที่นิยมระดับโลก ในการสร้างความเข้าใจตัวตน และคนอื่น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีมุมมองร่วมกันที่ดีขึ้นในทุกด้านทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ได้เรียนรู้พัฒนากับเครื่องมือที่เป็นที่นิยมระดับโลก!
 • กับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
 • สร้างทีมที่มีความเข้าใจกันอย่างดี
 • พัฒนาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล
 • ลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
 • สร้างทีม (Team Building) ได้ผ่านการเรียนรู้ที่ดี

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจผู้คนผ่านบุคลิกภาพ วิธีการมองโลก วิธีคิด การตัดสินใจ และการรับมือกับโลกภายนอก
 • ค้นหาและทำความรู้จักลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง
 • แยกแยะความแตกต่างของความถนัดตามบุคลิกภาพของผู้คนได้
 • เรียนรู้วิธีในการสื่อสาร ให้ทำงานร่วมกับคนแต่ละสไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจว่าคนแต่ละสไตล์ต้องการอะไร ให้ความสำคัญกับอะไรเป็นพิเศษ ไม่ให้คุณค่ากับเรื่องใด
 • เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 • เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีม (Team Work) ผ่านทฤษฎี Type theory ด้วยเครื่องมือ MBTI
 • นำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการบริหารจัดการทีมด้วยความเข้าใจบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบของ MBTI

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร หัวหน้าผู้จัดการ เจ้าของธุรกิจ HR และพนักงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาตนเอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ใช้ห้องประชุม (จัดคลาสรูม) ไมค์โครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องฉาย Projector
 • จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม / ฝึกปฏิบัติ Workshop / นำเสนองานกลุ่ม
 • รูปแบบการเรียนรู้ 70:30

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

Module 1 : เพราะเราแตกต่างกัน:เข้าใจความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

 1. แนะนำ MBTI และบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ
 2. ค้นหา type ของตัวเองด้วยแบบทดสอบและเรียนรู้ความถนัดแต่ละแบบ
 3. เข้าพื้นฐานใจการทำงานของ MBTI
 4. เรียนรู้การรับพลังงานภายนอก
 5. เข้าใจ Mental process ซึ่งเกี่ยวกับการรับข้อมูลและตัดสินใจ
 6. เรียนรู้กระบวนการตอบสนองต่อโลกภายนอกที่แตกต่างกัน

Module 2 : การบริหารคนด้วย MBTI

 1. เข้าใจการสื่อสารของกันและกันผ่านเครื่องมือ MBTI
 2. เรียนรู้จุดแข็ง จุดบอดของทีม
 3. การแก้ปัญหาผ่าน Z model โดย MBTI
 4. การแก้ไขข้อขัดแย้ง (conflict) อย่างสร้างสรรค์ด้วย MBTI

Module 3 : การบริหารจัดการตนเองและทีม

 1. ทบทวนตนเองและการเติบโตส่วนบุคคล สมาชิกในทีมสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะใหม่
 2. สร้างข้อตกลงและเป้าหมายส่วนตัว ระบุสิ่งหรือทักษะที่ต้องการปรับปรุง
 3. สร้างข้อตกลงและเป้าหมายของทีม ระบุสิ่งหรือทักษะที่ต้องการปรับปรุง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการทำ action plan
 4. การใช้เครื่องมือ MBTI แนวทางเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะตามส่วนบุคคล

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม   วิทยากรเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางจิตวิทยา MBTI ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง และสามารถถ่ายทอดความรู้ในงานขายและการบริหารทีมบนหลากเทคนิคและเครื่องมือ 👨‍💼

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI (Unlocking team success by MBTI)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.