หลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ (Service Standard)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ (Service Standard)

ในยุคปัจจุบันที่บุคลากรต้องแข่งขันกับ AI สิ่งที่ได้เปรียบของบุคลากร คือ Soft Skill หรือทักษะด้านต่าง ๆ ที่หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการพูดโน้มน้าวใจ ทักษะการให้ความร่วมมือ ทักษะการปรับตัว ทักษะการบริหารเวลา ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์  ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ จากประสบการณ์ การใช้ชีวิต การเข้าสังคมและการทำงาน ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในงานบริการ

จะดีไหมหากนำทักษะเหล่านี้มาสร้างมาตรฐานในงานบริการ เพื่อยกระดับงานบริการให้แก่องค์กร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ปัญหาการร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือเหตุสุดวิสัยที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

มาตรฐานงานบริการ คือการสร้างระบบงานในองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ทั้งยังสามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะท้อนแบรนด์ขององค์กร รวมถึงทิศทางขององค์กรได้ต่อไป

หลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ (Service Standard) (SV-05)

หลักสูตรที่ยกระดับหัวใจบริการ (Service Mind) ให้มีมากขึ้น ด้วยการสร้างมาตรฐานในงานบริการให้เกิดขึ้นในองค์กรทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ด้วยนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่คิดค้นออกแบบไว้เป็นอย่างดี หากขาดซึ่งการนำไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์
 • การบริการคือความคาดหวังจากลูกค้าในทุกๆ ธุรกิจ
 • ลดการทำงานที่ผิดพลาด
 • สร้าง การบริการที่เป็นมาตรฐาน
 • ช่วยลดข้อขัดแย้ง สร้างความเข้าใจในการประสานงาน ส่วนบริการได้อย่างดี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญของงานบริการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าจดจำในสายตาของผู้รับบริการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแชร์ประสบการณ์เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานงานบริการร่วมกัน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปพัฒนาตนเองเพื่อสร้างศักยภาพในงานบริการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานบริการ
 • เข้าใจพฤติกรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
 • เพิ่มทัศนคติที่ดีต่องานบริการและต่อองค์กร
 • ชี้นำการทำงานบริการอย่างเป็นระบบ
 • แนะนำเทคนิคการรับมือกับลูกค้า
 • แนะแนวเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ปรับปรุงบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานส่วนการบริการ
 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
 • ธุรกิจ องค์กร ที่ให้ความสำคัญในการบริการ

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. 4. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ
 5. การบรรยาย  ประกิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – ขอสงวนหัวข้อย่อยและรายละเอียดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร

ช่วงเช้า

 • Introduce Service Standard
 • Brand, Logo และ ภาพลักษณ์ ต่างกันอย่างไร เมื่อนำมาใช้ในงานบริการ
 • การเป็นตัวแทนที่น่าจดจำในสายตาของผู้รับบริการ
 • รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะกี่ครั้ง?

ช่วงบ่าย

 • วิเคราะห์งานบริการขององค์กร
 • สร้างมาตรฐานการบริการในองค์กร
 • สร้างมาตรฐานการบริการในองค์กร (ต่อ)
 • Case Scenario / Group Share

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล (ดูประวัติวิทยากร)แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ (Service Standard) Service Mind

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.