หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix)

หลักสูตรอบรมพนักงานขาย หรือหลักสูตรการขายทั่วไป อาจมีเทคนิค หรือความสำคัญในการตอบโจทย์งานขายแต่ละรูปแบบต่างกันไป แต่ในปัจจุบันการขายสินค้าและบริการในทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่า การขายช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ เพราะเป็นช่องทางที่ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ระหว่างร้านค้ากับลูกค้าอีกแล้วในปัจจุบัน หากแต่ร้านค้ากับลูกค้าสามารถติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสโทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่การขายช่องทางออนไลน์ก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างจากการขายสินค้าแบบ Face To Face ในอึกรูปแบบหนึ่ง

หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix) (SE-07)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพนักขายที่ใช้การขายและการตลาดออนไลน์เป็นหลัก และทำให้ลูกค้าไว้วางใจในแอดมินเพดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมศักยภาพนักขายที่ใช้การขายและการตลาดออนไลน์เป็นหลัก และทำให้ลูกค้าไว้วางใจในแอดมินเพจ ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่าน Facebook for Business  หรือ ผ่าน เว็บไซด์ของบริษัท ให้ผลงานการขายประสบความสำเร็จ



ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ช่องทางออนไลน์สำคัญ และยิ่งสำคัญมากขึ้นในอนาคต
 • พนักงานอาจยังมีเทคนิคการขายทางออนไลน์ไม่มากพอ
 • หลักสูตรที่ประยุกต์มาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
 • รักษาลูกค้าเดิม เพิ่มเติมลูกค้าใหม่ ๆ

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และสามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายออนไลน์ของตนเองได้
 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์แห่งการขาย
 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกร็ดความรู้ก่อนจะเริ่มการขายออนไลน์
 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการสร้าง Personal Branding ในโลกออนไลน์
 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และ 7Ps
 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling
 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และได้ฝึกการวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นตาม Case Study
 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคปิดการขายลูกค้าออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานขายหรือที่เกี่ยวข้องการประสานงานลูกค้า
 • พนักงานส่งเสริมการตลาด หรือส่วนเกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาพนักงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ระยะเวลา

1 วัน / 6 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายออนไลน์ของคุณ
 • ศาสตร์แห่งการขาย
 • เกร็ดความรู้ก่อนจะเริ่มการขายออนไลน์
 • การสร้าง Personal Branding ในโลกออนไลน์
 • ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และ 7Ps
 • Pain Point คืออะไร ?
 • เทคนิคการค้นหา Pain Point ด้วย วิธี SPIN Selling

ช่วงบ่าย

 • SPIN Selling คืออะไร ?
 • ตัวอย่างการใช้บทการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling กับการขายสินค้าออนไลน์
 • ฝึกวิเคราะห์ Pain Point เบื้องต้นตาม Case Study
 • ฝึกเขียนบทการตั้งคำถามแบบSPIN Selling เพื่อค้นหา Pain Point ตาม Case Study
 • เทคนิคปิดการขายลูกค้าออนไลน์
 • Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เอ - รัชเดช อติกนิษฐ

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.เอ – รัชเดช อติกนิษฐ วิทยากรและโค้ชนักขาย B2B & B2C บรรยายการขายการตลาด เร่งรัดหนี้สินและการสร้างแรงบันดาลใจการขายเพื่อเพิ่มยอดขายรวมทั้งธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน 💹

🔗ดูประวัติวิทยากร



แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.