หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities)

หลักสูตรการทำ QCC (Quality Control Circle) เป็นเครื่องมือหนึ่งของการควบคุมคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น QC Story ,QC 7 Tools หรืออื่นๆ ก็มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สามารถช่วย แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities) (IN-08)

หลักสูตรนี้ จึงเน้นให้ความรู้ ในเรื่องการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC ที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการคุมคุณภาพการทำงาน การหาปัญหา และร่วมมือกันเป็นทีม การเข้าใจองค์ประกอบในการดำเนินกิจกรรม ไปจนถึงการนำเสนอ ผ่านการทดลองปฏิบัติ (Workshop) เพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจงาน และจะนำไปใช้ได้ในงาน รวมถึงพัฒนา ไปยังเครื่องมืออื่นๆ เช่น PCDA, 5S’s ต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการงาน บริหารงานผลิต
 • พนักงานสามารถเข้าใจและใช้ QC 7 Tools ได้อย่างถูกต้อง
 • มีส่วนช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เพิ่มจิตสำนึกรักองค์กรให้กับพนักงาน
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • สร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิต
 • เรียนรู้เครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
 • เรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
 • เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
 • สร้างแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจต่อการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน
 • หัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 40 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • กิจกรรมสร้างความร่วมมือ
 • การมองปัญหา และระบบคุณภาพ
 • เรียนรู้ รู้จัก QC 7 Tools

ช่วงบ่าย

 • กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 • เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
 • กรณีศึกษา การระดมสมอง
 • การฝึกการใช้ QC Story ในการทำ QCC
 • สรุป – ถามตอบ

วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities)

1 thought on “หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities)”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.