หลักสูตร 5ส. (5S) เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตร 5ส. (5S) เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)

หลักสูตร 5ส. หรือ The 5 S’s – Five Keys to a Total Quality Environment เป็นหลักสูตรที่ เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันดี แต่จะมีประโยชน์สูงสุด หากมีการถูกนำไปใช้ อย่างเข้าใจถูกต้อง นี่คือสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจและองค์กรหลายๆ ประเภท โดยอย่างยิ่งในส่วนงานฝ่ายการผลิต

หลักสูตร 5ส. (5S) เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement) (IN-02)

หลักการ 5ส. หรือ 5S ที่มีที่มาจากภาษาญี่ปุ่น 5 คำ ดังนี้ 1.  整理 seiri – สะสาง, 2. 整頓 seiton – สะดวก, 3. 清掃 seiso – สะอาด, 4. 清潔 seiketsu – สร้างมาตรฐาน, 5.  躾 shitsuke – สร้างวินัย โดยการทำกิจกรรม 5 นั้นสามารถกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดการทำงานที่เป็นมาตรฐาน การทำงานอย่างมีระบบ ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี นำมาซึ่งประโยชน์ด้านการลดความสูญเสียเนื่องจากมีการจัดการสิ่งไม่จำเป็นหรืออุปสรรคการทำงานออกไป ช่วยเรื่องการเพิ่มผลผลิต เนื่องจากสร้างความสะดวก และสร้างนิสัยที่ดี ทำให้งานรวดเร็วขึ้น เข้าใจตรงกันมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย และหากสามารถดำเนินกิจกรรม 5 ส. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ย่อมสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาในโครงการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ไม่ยาก เช่น Kaizen, QCC, 7 Waste หรือระบบมาตรฐานต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อให้องค์กรพร้อมและพัฒนาอยู่เสมอได้อย่างยั่งยืนทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการงาน
 • ลดปัญหาในการทำงานได้หลายประการ
 • สร้างจิตสำนึกที่ดี และมีวินัยในการปฏิบัติงาน
 • มีส่วนช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เป็นพื้นฐานในการจัดการส่วนต่างๆ ที่ดี และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • สร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ที่ดี
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงาน
 • สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 • ให้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส. ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน
 • หัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การบรรยาย 40 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • แนวคิดการเพิ่มผลผลิต และพัฒนางาน
 • หลักการ 5ส. และขั้นตอนการดำเนินโครงการ
  – ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
  – PCDA
 • 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
  – การใช้งาน, ปัญหา, อุปสรรค
  – Workshop การฝึกปฏิบัติ 

ช่วงบ่าย

 • การจัดทำเอกสารระบบ 5ส. / การจัดทำมาตรฐาน 5ส.
 • การประยุกต์ใช้
  – การประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นฐาน SGA, TPM, Kaizen, QCC
  – กิจกรรมการมีส่วนร่วม
  – Workshop
 • 5ส. กับการทำงานเป็นทีม
  -3ส. อันทรงพลัง
  – Workshop

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ไมท์ – ไมตรี บุญขันธ์  วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร และหลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี 🤓

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร 5ส. 5s

1 thought on “หลักสูตร 5ส. (5S) เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.